Solar vs. stellar

De Engelse woor­den solar en stel­lar lijken erg op elka­ar: ze beschri­jven dezelfde soort hemel­lichamen. Toch is er wel degelijk een belan­grijk ver­schil. Wat is dat, en hoe houd je ze uit elka­ar? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Soms begin­nen twee woor­den als vreem­den, om lat­er pas te ont­dekken dat ze eigen­lijk een nauwe fam­i­lieband hebben.

Betekenis en gebruik

Deze bei­de bijvoeglijke naam­wo­or­den hebben te mak­en met ster­ren. Ze beteke­nen grofweg “van een ster” of “ken­merk­end voor een ster”. Het grote ver­schil zit hem in de vraag over welke ster je het hebt.

  • Solar = “van of uit de zon” (dus: onze ster, dé zon)
  • Stel­lar = “van of uit een ster” (lees: een andere ster, of ster­ren in het algemeen)

In over­drachtelijke zin kan stel­lar ook beteke­nen: “schit­terend”, “geweldig”, “top-”.

Voorbeelden

  • We’ve installed solar pan­els on our roof.
  • There are eight plan­ets in the solar system.
  • UV light is solar radi­a­tion that is invis­i­ble to the human eye.
  • A white dwarf is a very dense stel­lar remnant.
  • Stel­lar for­ma­tion typ­i­cal­ly begins with a giant cloud of mol­e­c­u­lar dust.
  • The actress gave a stel­lar per­for­mance in her lat­est play.

Even opletten

Ook in het Ned­er­lands ken­nen we de asso­ci­atie van een “ster” met iets van uit­zon­der­lijke kwaliteit. Denk aan woor­den als pop­ster of ster­voet­baller, maar bijvoor­beeld ook aan ster­ren­restau­rant en vier­ster­ren­ho­tel.

Weetje

Solar is een nakomel­ing van het Lati­jnse woord voor “zon”: sol. En de Lati­jnse term voor “ster”, stel­la, is juist een vooroud­er van stel­lar.

Bedenk je wel dat de Romeinen nog geen idee had­den dat onze zon óók gewoon een ster is, en dat al die andere ster­ren aan de hemel dus ook zon­nen zijn.

Wat vind jij?