Smoky vs. smokey

In Engelse tek­sten kun je twee woor­den tegenkomen voor een rokerige smaak of ruimte: smoky en smokey. Beteke­nen die pre­cies het­zelfde? En is de ene spelling “beter” dan de andere? Die ene extra e maakt wel degelijk iets uit. We blazen de rook weg en leggen het pre­cies uit!

Waar hebben we het over?

Als voor één woord twee spellin­gen bestaan, zon­der enig betekenisver­schil, dan heeft een van de twee meestal duidelijk de voorkeur.

Betekenis en gebruik

  • Smoky is het Engelse woord voor “rokerig”, “rookachtig”.
  • Smokey is een afwijk­ende schri­jfwi­jze voor smoky; deze spelling wordt door veel sti­jl­gid­sen afger­aden of op zijn minst als “min­der gang­baar” bestempeld.

Voorbeelden 

  • The room was so smoky that we left immediately.
  • I love the smoky fla­vor of bar­be­cued food.

Let op: in bei­de zin­nen hier­boven zou je dus ook smokey kun­nen schri­jven, maar de spelling smoky geldt als de betere optie.

Even opletten

De meest waarschi­jn­lijke herkomst van de vari­ant smokey is een inter­es­sant ver­haal. Deze spelling komt uit de Verenigde Stat­en, waar de mas­cotte Smokey Bear sinds 1944 het boeg­beeld is van pub­liekscam­pagnes van de boswacht om natu­ur­bran­den te voorkomen.

De eerste poster met Smokey Bear

De keuze voor de spelling “Smokey” in de naam van de beer is miss­chien ver­want aan andere speelse her­spellin­gen die in het Amerikaans-Engels gang­baar zijn, zoals nite voor night en hi voor high.

Gaan­deweg heeft de schri­jfwi­jze smokey wel ter­rein gewon­nen, ook in het Brits-Engels, maar smoky is nog steeds de norm. Dat zie je ook in deze Google Ngram-grafiek, die de gebruiks­fre­quen­tie van bei­de woor­den toont.

Weetje

In het Ned­er­landse land der voed­ingswaren lijkt de spelling smokey, die dus niet de voorkeur heeft, juist enige pop­u­lar­iteit te genieten.

Een snelle scan van super­mark­t­sites beves­tigt dit beeld. De web­site van Albert Hei­jn lev­ert bijvoor­beeld maar lief­st veer­tien pro­ducten op met het woord “smokey” in de naam, van “Remia Black Jack Smokey BBQ” saus tot “Gemari­neerde speklap smokey bacon”.

Een zoek­tocht naar “smoky” op dezelfde site leverde maar twee pro­ducten op: rokerige veg­an­is­tis­che ham­plak­jes en, ver­rassend, een smoky ledlamp.

Bonus-weet­je
Er zijn trouwens meer voor­beelden van het gebruik van Smokey als naam of bij­naam, waarschi­jn­lijk in navol­ging van Smokey Bear. Denk aan de zanger Smokey Robin­son en ook de filmti­tel Smokey and the Ban­dit, waarin smokey een bij­naam is voor “poli­tieagent”.

Wat vind jij?