He or she vs. they

Als je niet weet of het om een man of vrouw gaat, is het poli­tiek cor­rect om in een Engelse tekst he or she te gebruiken in plaats van alleen he. Maar je ziet soms ook dat het woord they op die manier gebruikt wordt. Mag dat wel? En zo ja, zijn er dan nog rede­nen om het toch niet te doen?

Waar hebben we het over?

Lang was het de stan­daard om naar een per­soon waar­van het ges­lacht onbek­end is te ver­wi­jzen met man­nelijke per­soon­lijk voor­naam­wo­or­den (he, him). Door de voort­gaande eman­ci­patie van vrouwen is dat gebruik onder druk komen te staan, waar­bij zich meerdere alter­natieven voor­doen.

Betekenis en gebruik

 • De woord­com­bi­natie he or she kun je gebruiken als je niet weet of je naar een man of vrouw ver­wi­jst.
 • Het woord they wordt soms op dezelfde manier gebruikt, als syn­on­iem voor “hij of zij”. Deze vorm heet offi­cieel een “gener­iek enkelvoudig per­soon­lijk voor­naam­wo­ord” en wordt steeds gebruike­lijk­er en steeds bred­er geac­cepteerd.

Noot: Hoewel deze TaalTip gaat over he or she en they, gaat pre­cies het­zelfde op voor de keuze tussen him or her en them, en tussen his or her en their.

Voorbeelden

 • When we appoint a new man­ag­er, he or she will have a lot of work to do.
 • Who­ev­er baked this cake, they are a real­ly good cook!
 • Do you know who found my purse? I’d like to thank him or her.
 • The next Pres­i­dent of the USA will have their work cut out for them.
 • If a patient is ner­vous about his or her oper­a­tion, we can help.
 • I only saw the thief from behind, so I didn’t see their

Voor de goede orde: al deze vor­men gelden inmid­dels als cor­rect. Een aan­tal toon­aangevende Engel­stal­ige sti­jl­gid­sen, zoals de Chica­go Man­u­al of Style en het AP Style­book, hebben in 2017 hun aan­bevelin­gen op dit gebied ver­soe­peld.

Even opletten

Als je kiest voor they, doe je er goed aan om te check­en of er in de zin geen ander woord staat waar they óók naar zou kun­nen ver­wi­jzen. Want in zo’n geval kun je onbe­doeld juist ver­war­ring zaaien met de keuze voor they.

Kijk maar:

 • After the inspec­tor has inter­viewed the chil­dren, he or she will report back to the school prin­ci­pal.
 • After the inspec­tor has inter­viewed the chil­dren, they will report back to the school prin­ci­pal.

Je ziet wat er gebeurt in die tweede zin. De eerste impuls is om de zin zo te lezen dat de kinderen bij het school­hoofd rap­port gaan uit­bren­gen. En dat kan niet de bedoel­ing zijn. Daarom heeft de for­mu­ler­ing met he or she in zo’n geval alti­jd de voorkeur.

Weetje

Een andere oploss­ing voor het “we weten niet of het een man of een vrouw is”-probleem is om aan het begin van een (lan­gere) tekst aan te geven dat je in de tekst con­se­quent de man­nelijke of vrouwelijke vorm gebruikt, maar dat je daarmee impli­ci­et ook ver­wi­jst naar per­so­n­en van het andere ges­lacht.

Ten slotte kun je ook nog de man­nelijke en vrouwelijke vor­men afwis­se­len, om zo toch een mooie bal­ans in de tekst te houden zon­der voor het wat formele he or she te hoeven kiezen.

2 gedachten over “He or she vs. they”

 1. Per­soon­lijk schri­jf is wel eens "s/he" om gen­derneu­traal te bli­jven. Dat is weliswaar alleen geschikt voor informele bericht­en.

  1. Dank voor je reac­tie, Emile! Klopt, ik ken ook de vorm "s/he". En ik ben het met je eens dat die beter geschikt is voor informele bericht­en. Maar mooi is het niet, en met de groeiende accep­tatie van "they" is er nu (nog) een lev­ens­vat­baar alter­natief.

Wat vind jij?