Forward vs. forwards

De Engelse woor­den for­ward en for­wards lijken erg op elka­ar. En in som­mige gevallen maakt die ene extra -s ook niets uit. Maar in andere gevallen moet je toch even oplet­ten, want ze zijn niet hele­maal syn­on­iem. Hoe dat zit? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Soms heb je maar een enkele let­ter nodig om een gram­mat­i­caal ver­schil tussen twee woor­den te mark­eren. En soms trekt een bepaalde taal­vari­ant zich daar alsnog niets van aan.

Betekenis en gebruik

  • For­ward is het Engelse woord voor “voor­waarts”, “naar voren”; en het kan ook “voorste”, “vooraan gele­gen” betekenen.
  • For­wards betekent het­zelfde als for­ward – maar er is wel degelijk een ver­schil in gebruik.

Nu wordt het een beet­je tech­nisch. Als je deze woor­den als bij­wo­ord gebruikt (dus: ze slaan op een werk­wo­ord), dan kun je bei­de vor­men kiezen. Maar als je ze als bijvoeglijk naam­wo­ord wilt gebruiken (lees: het slaat op een zelf­s­tandig naam­wo­ord), dan kies je alti­jd de vorm zon­der ‑s.

Pre­cies het­zelfde onder­scheid, en de toevoeg­in­gen hieron­der, gelden ook voor de woor­den back­ward en back­wards.

Voorbeelden 

Hier zie je het gebruik als bij­wo­ord (slaat op de werk­wo­or­den move en take):

  • There’s not enough space for my car. Could you move yours for­ward/for­wards a little?
  • Jim feels the new man­age­ment is final­ly tak­ing our com­pa­ny for­ward/for­wards.

Hier zie je het gebruik als bijvoeglijk naam­wo­ord (slaat op de zelf­s­tandi­ge naam­wo­or­den com­pat­i­bil­i­ty en pass­es):

  • Our sys­tem guar­an­tees for­ward com­pat­i­bil­i­ty of up to ten years.
  • In soc­cer, for­ward pass­es are not allowed in case of offside.

Even opletten

Los van het onder­scheid tussen bij­wo­ord en bijvoeglijk naam­wo­ord zijn er nog een paar din­gen waar je op kunt letten.

Sinds het mid­den van de 19e eeuw is for­ward als bij­wo­ord gebruike­lijk­er in het Amerikaans-Engels en for­wards in het Brits-Engels. (Dit is een ver­schuiv­ing die we, net als het ver­schil tussen colour en col­or, te danken hebben aan Noah Webster.) 

Je kunt dus de vol­gende vuistregel aanhouden:

  • Brits-Engels: for­ward is een bijvoeglijk naam­wo­ord en for­wards een bijwoord.
  • Amerikaans-Engels: for­ward is zow­el bijvoeglijk naam­wo­ord als bij­wo­ord en for­wards is veel min­der in gebruik.

Maar bei­de vor­men bestaan in bei­de ver­sies van het Engels.

Verder voe­len som­mige taal­ge­bruik­ers een ander ver­schil: for­wards zou meer slaan op een let­ter­lijke, fysieke beweg­ing voor­waarts, en for­ward meer op een over­drachtelijke vooruit­gang. Dit is geen harde regel, maar je kunt er reken­ing mee houden.

Daar­naast heb je vaste uit­drukkin­gen zoals look for­ward to (uitk­ijken naar), put for­ward (voorstellen, voor­dra­gen) en bring for­ward (vervroe­gen, naar voren bren­gen), waar­van alléén de spelling zon­der ‑s bestaat.

Weetje

Het woord for­ward is verder ook nog een werk­wo­ord, in de zin van: doors­turen. Denk aan het “for­war­den” van een e‑mail.

Wat vind jij?