Each other vs. one another

Als twee mensen elka­ar ken­nen, zeg je dan in het Engels They know each oth­er, of is het They know one anoth­er? Mag het miss­chien alle­bei? Maakt het echt niks uit? Is er een ver­schil in beteke­nis? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Echt vol­bloedsyn­on­iemen zijn zeldza­am. En daar waar ze toch bestaan, en al heel lang bestaan hebben, gaan mensen vaak tóch denken dat er een ver­schil in beteke­nis moet zijn. Desnoods verzin­nen ze er zelf een.

Betekenis en gebruik

Each oth­er en one anoth­er zijn wed­erk­erige voor­naam­wo­or­den die bei­de “elka­ar” beteke­nen. In de prak­tijk zie je dat bei­de vor­men in zowat alle mogelijke con­tex­ten gebruikt worden. 

Zijn ze dan hele­maal gelijk en volledig onder­ling uitwissel­baar? In principe ja… maar toch ligt het iets ingewikkelder. 

Want mensen houden nu een­maal van onder­scheid en zijn wars van ambiguïteit, en als twee woor­den of woord­com­bi­naties min of meer het­zelfde beteke­nen, gaat iemand een regel verzin­nen over hoe ze toch weer anders zijn.

Dat is ook gebeurd met each oth­er en one anoth­er, en de regel – vol­gens Mer­ri­am-Web­ster als eerste opgetek­end door ene George N. Ussh­er in 1785 – maakt het vol­gende onderscheid:

  • Each oth­er gebruik je als het slechts om twee mensen (of zak­en) gaat.
  • One anoth­er gebruik je als het om drie of meer mensen (of zak­en) gaat.

Voorbeelden

Als we dat ver­schil aan­houden, kri­jg je bijvoor­beeld de vol­gende zinnen:

  • Har­ry and Sal­ly love each oth­er very much.
  • The Repub­li­can and Demo­c­ra­t­ic par­ties should lis­ten to each oth­er more.
  • The peo­ple at the par­ty didn’t know one anoth­er very well.
  • A com­put­er chip has many com­po­nents that com­mu­ni­cate with one anoth­er at light­ning speed.

Even opletten

Er zijn in de loop der jaren ook andere vari­anten op deze “regel” ver­zon­nen en voorgesteld, maar het twee-personen-vs.-meer-personen mod­el is het meest gangbaar.

Maar let op! In de lev­ende taal­prak­tijk wordt er volop tegen deze richtli­jn gezondigd, dus het is maar zeer de vraag hoeveel autoriteit je aan de regel moet toeken­nen. Kijk maar eens naar de vol­gende twee voor­beelden. Ik denk niet dat veel taal­ge­bruik­ers het gevoel hebben dat het in de eerste zin each oth­er “moet” zijn (want twee) en in de tweede one anoth­er “moet” zijn (want drie). 

  • The two vas­es on the man­tel­piece com­ple­ment each oth­er very well.
  • The three vas­es on the man­tel­piece com­ple­ment one anoth­er very well.

Als vuistregel stel ik voor: in de meeste gevallen maakt het niet veel uit, dus gebruik welke vorm je het best vin­dt passen in de zin. Maar als je een tekst schri­jft waar kri­tisch naar gekeken gaat wor­den, zoals een sol­lic­i­tatiebrief, houd je dan wel aan de twee-of-meer richtli­jn. Immers, de per­soon die je tekst leest kán een purist zijn die je brief weglegt alleen omdat je je niet aan deze ene “regel” hebt gehouden. En dat zou zonde zijn.

Weetje

Op een vergelijk­bare manier is in het Ned­er­lands het ver­schil in gebruik tussen hen en hun ook (met de beste bedoelin­gen) ver­zon­nen door een over­i­jverige taalkundi­ge. Wil je daar meer over weten? Lees dan snel deze TaalTip!

Bonus-tip
Voor wie daar nog over twi­jfelde: ja, each oth­er is in het Engels alti­jd twee woor­den, ook al is elka­ar in het Ned­er­lands één woord. Een vorm zoals “eachother” bestaat niet.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties