Verbal vs. oral

Ook voor Engelssprek­enden is het onder­scheid tussen de woor­den ver­bal en oral lang niet alti­jd vanzelf­sprek­end. Maar voor sprek­ers van het Ned­er­lands wordt het nog lastiger, want in veel gevallen ver­taal je deze ter­men met pre­cies het­zelfde woord. De beteke­nis over­lapt wel, maar niet alti­jd. Hoe zit dat? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Soms heeft een gang­baar woord in de ene taal niet één, maar twee tegen­hang­ers in een andere taal. Dan ligt de juiste keuze niet alti­jd voor de hand, zek­er wan­neer die woor­den soms wel en soms niet syn­on­iem zijn.

Betekenis en gebruik

 • Ver­bal is een bijvoeglijk naam­wo­ord; het betekent: “met woor­den”, “bestaande uit woorden”.
 • Oral is ook een bijvoeglijk naam­wo­ord, en het betekent: “mon­del­ing”, “gespro­ken”.

Het woord ver­bal ver­wi­jst pri­mair naar het gebruik van woor­den om iets te over te bren­gen: tal­ige com­mu­ni­catie. Dat kan om een geschreven tekst gaan, maar ook om gespro­ken woor­den. In het eerste geval over­lapt ver­bal qua beteke­nis dus niet met oral, maar in het tweede geval juist wel.

Het woord oral slaat op mon­delinge com­mu­ni­catie, maar het kan ook ver­wi­jzen naar andere zak­en die met of via de mond ver­lopen – denk aan het toe­di­enen van een medicijn.

Voorbeelden 

 • Matthew’s ver­bal skills are quite advanced for his age.
 • Some­times an info­graph­ic works bet­ter than a ver­bal explanation.
 • I nev­er signed a con­tract, but we did have a ver­bal agreement.
 • Many myths and leg­ends were trans­mit­ted through oral traditions.
 • In oral lit­er­a­ture, the per­for­mance aspect is very important.
 • Den­tists always empha­size the impor­tance of oral hygiene.

Het­zelfde onder­scheid vind je terug bij de bij­wo­or­den ver­bal­ly en oral­ly:

 • Matthew’s ver­bal skills are quite advanced for his age.
 • Some­times an info­graph­ic works bet­ter than a ver­bal explanation.

Even opletten

De reden dat het onder­scheid tussen deze woor­den voor sprek­ers van het Ned­er­lands soms lastig is, heeft te mak­en met de tegen­hang­ers in de eigen taal. Wij ken­nen wel de ter­men ver­baal en oraal, maar in veel gevallen zul je eerder kiezen voor het woord mon­del­ing – voor bei­de betekenissen!

In omge­keerde richt­ing moet je dus even extra oplet­ten om te zien welke van de twee betekenis­sen van “mon­del­ing” je eigen­lijk bedoelt.

Weetje

Het woord ver­bal heeft ook nog een meer tech­nis­che, gram­mat­i­cale beteke­nis. Deze is ver­want aan het Engelse woord verb (werk­wo­ord). Ver­bal­ly betekent dan: “met de func­tie van een werkwoord”.

 • A sen­tence like ‘I was tasked with set­ting up the meet­ing’ is an exam­ple of a noun (task) being used ver­bal­ly.

Wat vind jij?