Paardenbloem vs. paardebloem

In de afgelopen 25 jaar is de offi­ciële spelling van het Ned­er­lands een paar keer veran­derd. Een van de woor­den die daar­bij voor ver­war­ring zorgden was paarde­bloem. Of moet dat nou toch paar­den­bloem zijn, mét tussen-n?

Waar hebben we het over?

In de Ned­er­landse taal­tra­di­tie is er een belei­dsin­stantie, de Ned­er­landse Taalu­nie, die een “offi­ciële spelling” voorschri­jft. Als die offi­ciële spelling wordt aangepast, loopt dat niet alti­jd in de pas met het lev­ende taal­ge­bruik dat mensen in de prak­tijk ervaren.

Betekenis en gebruik

  • Een paar­den­bloem is een plant met een kleine gele bloem die, nadat hij uit­ge­bloeid is, veran­dert in een witte bol van vrucht­pluis.
  • Paarde­bloem is een oud­ere (of alter­natieve) spelling van paar­den­bloem.

Voorbeelden

  • In de wei­de ston­den veel paar­den­bloe­men.
  • In veel tuinen is de paar­den­bloem een hard­nekkig onkruid.

Even opletten

Als je in het Groene Boek­je of in de Van Dale kijkt, vertellen ze je dat paar­den­bloem de enige echte juiste spelling is. Maar vol­gens Onze Taal is ook paarde­bloem een accept­abele schri­jfwi­jze.

Welke vorm je kiest, hangt dus mede af van welke bron je raad­pleegt. Maar als vuistregel mag je aan­nemen dat de spelling mét tussen-n geldt als de “meest geac­cepteerde” schri­jfwi­jze.

Weetje

Een van de rede­nen dat die woord prob­lema­tisch is, is dat de offi­ciële spelling is veran­derd.

In 1995 stond nog in het Groene Boek­je dat het in de “Nieuwe Spelling” paarde­bloem moest zijn. Let op: dus zón­der tussen-n. Dit was een van de uit­zon­derin­gen op de regel dat samengestelde woor­den een tussen-n kri­j­gen als het eerste deel alleen een meer­voud op -en kent. Die uit­zon­der­ing was: als het eerste deel een dieren­naam is en het tweede deel een plan­tkundi­ge term, dan ver­valt de tussen-n. Andere woor­den die daaron­der vie­len waren bijvoor­beeld kat­tekruid en duiv­ek­ervel.

Maar in 2005, toen de Nieuwe Spelling werd herzien, is de Taalu­nie van gedacht­en veran­derd. De hele dier+plant uit­zon­der­ing is geschrapt, en het werd dus voor­taan paardenbloem (en kat­tenkruid en duivenkervel). Maar inmid­dels had de spelling zón­der de tussen-n al tien jaar ter­rein gewon­nen, en dat is een van de rede­nen waarom veel taal­ge­bruik­ers nu nog aarze­len over wat de “juiste” schri­jfwi­jze is.

Wat vind jij?