Gebarengebrabbel

Een van de onder­schei­dende ken­merken van het menselijk bedri­jf is een ver­lan­gen om de wereld te door­gron­den. Ten­min­ste, ik heb nog geen aan­wi­jzin­gen dat dolfi­j­nen en chim­pansees ook maar iets hebben onder­nomen om een verk­lar­ing te zoeken voor waarom er een zwart gat zit in het cen­trum van elk groot melk­weg­s­telsel. Dat soort vra­gen, daar mogen we toch wel van uit­gaan, stelt alleen de mens zich.

Zo denk ik ook niet dat een leguaan of een rood­borstje er ooit op zal komen om een boek te schri­jven als The Com­plete Idiot’s Guide to the Sci­ence of Every­thing. Toen ik over dit boek hoorde, moest ik hem meteen even online opzoeken – wat een fan­tastis­che titel!

Kekke titel!
Kekke titel!

Je kunt je mijn bli­je ver­baz­ing voorstellen toen ik ont­dek­te dat er een hele serie van zulke boeken is, The Com­plete Idiot’s Guide to alles van Com­put­er Basics tot Organ­ic Liv­ing. (Ik weet niet of deze serie het con­cept heeft gepikt van de bek­ende For Dum­mies-boeken of ander­som, maar het is ongeveer het­zelfde idee.)

Oké, waar ik heen wil is dit. Op de web­site van de Idiot’s Guides stond een fijn klein linkje naar hun Top 10. Meteen dacht ik: als een van de onder­schei­dende ken­merken van het menselijk bedri­jf een ver­lan­gen is om de wereld te door­gron­den, dan moet zo’n top tien een aardi­ge dwars­doorsnede zijn van wat het betekent om mens te zijn. Een klein ama­teur-soci­ol­o­gisch exper­i­ment. Dus ik nam de proef op de som en klik­te verder.

Wel­nu, in de top tien staan The Com­plete Idiot’s Guide to – hou je vast – Music The­o­ry, Buy­ing and Sell­ing a HomePlay­ing the Gui­tarLearn­ing Span­ishInvest­ingthe BibleBuy­ing Fore­clo­sures, the Per­fect ResumeGlycemic Index Weight Loss en Baby Sign Lan­guage.

Voor een deel vol­doet deze lijst heel aardig aan mijn verwachtin­gen. Veel onder­w­er­pen zijn redelijk uni­verseel in hun reik­wi­jdte: huisvest­ing, geldza­k­en, taal, muziek, geloof, werk, gezond­heid – dat zijn belan­grijke din­gen in een mensen­leven. Miss­chien dat ik eerder “gezonde leef­sti­jl” op de lijst had gezet dan “afvallen met de glykemis­che index”, maar dat is steche­len over details.

Maar dan die baby sign lan­guage, moed­ert­jelief! Wat doet die in de top tien? Zorg voor het gezin, ja. Opvoe­den, ja. The Com­plete Idiot’s Guide to Chang­ing Dia­pers, van mijn part. Maar… gebarentaal? Wat zijn de hand­be­weg­in­gen voor “gba-gba gaga-brm-brm”? Of, in omge­keerde richt­ing: hoe gebaar je “kom nou, je moet nu echt je fruit­prak­je ope­ten, want daar zit toegevoegde vit­a­mine C in”?

Ik ben meer van de Moth­er Nature’s Guide to Baby Sign Lan­guage. Zuigelin­gen zijn geboren com­mu­ni­catie-experts, en een beet­je oud­er heeft daar geen debie­len­boek­je bij nodig. Gelukkig is dat géén onder­schei­dend ken­merk van het mens­dom!

Wat vind jij?