Fantastic vs. fantastical

Dit is een fan­tastis­che TaalTip. Dat zeg ik niet snel over mijn eigen schri­jf­sels, maar in dit geval is het let­ter­lijk waar: we kijken naar de Engelse woor­den fan­tas­tic en fan­tas­ti­cal. Wat maakt die extra -al nou uit, zou je denken? Fan­tastisch is toch fan­tastisch? Nou nee. Hoe het wel zit…? Lees snel verder!

Waar hebben we het over?

Bij de keuze tussen woor­den die erg op elka­ar lijken én ook nog een ver­wante beteke­nis hebben, is het goed om alti­jd even extra op te letten.

Betekenis en gebruik

  • Fan­tas­tic is het Engelse woord voor “fan­tastisch”, “erg goed”. Het kan ook “geboren uit fan­tasie” beteke­nen, of “niet real­is­tisch”, “onre­delijk”.
  • Fan­tas­ti­cal is een ver­wante term die “won­der­lijk” of “bevreem­dend” betekent, alsof iets uit een fan­tasiew­ereld komt. Het kan ook beteke­nen: “zo uit­zon­der­lijk dat het ongeloofwaardig is”.

Herken je al die betekenis­sen terug in de voor­beelden hieron­der? Ze staan in dezelfde volgorde.

Voorbeelden 

  • Our team put in a fan­tas­tic performance.
  • My chil­dren draw the most fan­tas­tic creatures.
  • The President’s extra­or­di­nary claims seem utter­ly fan­tas­tic to me.
  • Drag­ons are fan­tas­ti­cal creatures.
  • Nobody took the suspect’s fan­tas­ti­cal ali­bi seriously.

Even opletten

Je kunt het woord fan­tas­tic ook nog tegenkomen in de zin van “extreem groot”:

  • She sold her lat­est art­work for a fan­tas­tic amount of money.
  • The nation­al debt has risen to fan­tas­tic proportions.

Weetje

Net als het Ned­er­landse fan­tasie en fan­tastisch zijn fan­tas­tic en fan­tas­ti­cal afs­tam­melin­gen van de Lati­jnse term fan­tas­ti­cus, die “denkbeeldig” betekent.

Wat vind jij?