Compliment vs. complement

In tegen­stelling tot de Ned­er­landse woor­den com­pli­ment en com­ple­ment zijn hun Engelse tegen­hang­ers, com­pli­ment en com­ple­ment, homo­fo­nen. Met andere woor­den: je hoort het ver­schil in spelling niet. Dan moet je alti­jd even extra oplet­ten welke schri­jfwi­jze de juiste is. We leggen uit hoe het zit!

Waar hebben we het over?

Zelfs als twee woor­den dezelfde over-over-over­g­root­vad­er hebben, kan een heel klein ver­schil in spelling soms toch een flink ver­schil in beteke­nis met zich meebrengen.

Betekenis en gebruik

  • Een com­pli­ment is een Engels com­pli­ment. Daar­naast is com­pli­ment ook een werk­wo­ord: complimenteren.
  • Een com­ple­ment is een Engels com­ple­ment. Daar­naast is com­ple­ment ook een werk­wo­ord: complementeren.

Wat? Hoe? Ja, inder­daad, dit had bij­na een Ned­er­landse TaalTip kun­nen zijn.

Het ver­schil is in bei­de tal­en dat com­pli­ment-met-een‑i gaat om het geven van com­pli­menten (lovende woor­den, beleefde begroet­ing), en dat com­ple­ment-met-een‑e gaat om het aan­vullen of com­pleet mak­en van iets.

Voorbeelden 

  • The soup was deli­cious! Please give my com­pli­ments to the chef.
  • My man­ag­er com­pli­ment­ed me on my work.
  • The extend­ed ser­vice plan is a com­ple­ment to our usu­al warranty.
  • My girl­friend com­ple­ments me perfectly.

Even opletten

Je hebt ook nog de bijvoeglijk naam­wo­or­den com­pli­men­ta­ry (dat kan zow­el “lovend” of “vleiend” beteke­nen als “van het huis”, “gratis”, “inge­grepen”) en com­ple­men­tary (aan­vul­lend, bijpassend).

  • Crit­ics think the mayor’s com­pli­men­ta­ry words were insincere.
  • We hope you’ll enjoy your com­pli­men­ta­ry meal.
  • As rev­enue is still too low, we’ll have to take com­ple­men­tary measures.

Weetje

Het woord com­ple­ment is de oud­ste van de twee: dat komt al in het Engels voor vanaf de 14e eeuw. De beteke­nis van com­pli­ment is hier­van afgeleid. Het ver­schil in spelling wordt zicht­baar vanaf het mid­den van de 17e eeuw, onder invloed van het Franse com­pli­ment en het Ital­i­aanse com­pli­men­to.

Wat vind jij?