Drugseters

Mensen die onder de invloed verk­eren van drank of drugs willen nog wel eens rare din­gen doen. Ze kun­nen dan ook bete uit de buurt bli­jven van voer­tu­igen of gevaar­lijke voor­w­er­pen. Denk maar aan de tri­este ver­halen over mensen die straal­be­zopen auto gaan rij­den: voor je het weet ben je dood of ben je een moor­de­naar.

Het gekke is dat er een groep moor­de­naars geweest is die dit juist nas­treefde. Tij­dens hun moord­par­ti­jen ver­keer­den ze opzettelijk onder de invloed van drugs, en ze zijn er ook nog in ges­laagd om een woord aan de Engelse taal toe te voe­gen: assas­sin.

Twistpunt

Om te snap­pen hoe dat zit, moet je terug naar het einde van de elfde eeuw – naar het jaar 1094, om pre­cies te zijn.

In het Mid­den-Oost­en begon toen het einde in zicht te komen van Kali­faat van de Fatimi­den, een poli­tieke en religieuze dynas­tie die eeuwen­lang een machtige rol gespeeld had in de Islami­tis­che wereld. De lei­der en acht­ste kalief van de Fatimi­den, al-Mus­tan­sir, stierf namelijk in dat jaar op 64-jarige leefti­jd – en zijn opvol­ging werd een twist­punt.

Een munt die ges­la­gen is voor het kali­faat van al-Mus­tan­sir, in 1055

al-Mus­tan­sir had twee zoons, Nizar en Ahmad. Nizar was de oud­ste en was al door de oud­eren van de clan aan­vaard, maar de jonge Ahmad werd naar voren geschoven als nieuwe kalief, miss­chien omdat hij plooibaarder was voor de man­nen achter de scher­men van de macht.

Deze afwi­jz­ing van Nizar scheurde de groep in tweeën. Er ontstond een tweede, rivalis­erende sek­te die de Nizari genoemd wor­den. De belan­grijk­ste ‘inno­vatie’ die de Nizari invo­er­den, was het gebruik van geweld en ter­ror­isme als religieus en poli­tiek instru­ment. Je ziet, som­mige din­gen veran­deren niet.

Sterke man

Een van de mensen die de nieuwe kalief weiger­den te ste­unen, en zich dus voegde bij de Nizari, was Hasan-i Sab­bah. Hij was de sterke man in Perz­ië en Irak.

Hasan-i Sab­bah

Onder zijn lei­d­ing werd een nieuwe groeper­ing gevor­md, die met name in Syrië grote faam ver­wierf met haar onver­schrokken sol­dat­en.

Er gaat een ver­haal dat de lei­der van deze Syrische sek­te, toen een buiten­landse hoog­waardighei­ds­bek­led­er hem bezocht, de dap­per­heid en trouw van zijn man­nen demon­streerde door een van de wacht­en op een palei­s­toren te gebieden naar bene­den te sprin­gen, zijn dood tege­moet. De wacht gehoorza­amde onmid­del­lijk.

Het fort van de Assas­si­j­nen in Ala­mut

Een ander ver­haal, onder andere opgetek­end door Mar­co Polo, gaat als vol­gt. Deze vecht­jassen gin­gen zich te buiten aan hasjiesj voor­dat ze een veld­slag in gin­gen of aan een ter­reur­cam­pagne begonnen, om zo in een staat van religieuze extase te komen. Oftewel: eerst high wor­den, dan vecht­en. Ze kon­den dan met visioe­nen van het paradi­js voor ogen op de vijand afs­tor­men.

Het is niet zek­er of deze ver­halen op waarheid berusten, maar de naam waaron­der de Syrische Nizari bek­end ston­den was in ieder geval: Assas­si­j­nen. Het Ara­bis­che woord was Hashishiyyin, wat let­ter­lijk “hasj-eters” betekent.

Sluipmoord

Maar daarmee weet je nog niet hoe dit hele relaas uitein­delijk in het Engels gaat uit­mon­den. Wat daar­voor nodig was, waren de kruis­tocht­en, die in dezelfde peri­ode begonnen.

De chris­telijke Euro­pea­nen die toen het Mid­den-Oost­en introkken om het Heilige Land terug te win­nen voor hun geloof waren niet erg gecharmeerd van de Assas­si­j­nen – en dat gevoel zal ongetwi­jfeld wed­erz­i­jds zijn geweest. Er is weinig doc­u­men­tatie over wat voor scher­mut­selin­gen of veld­sla­gen zich daad­w­erke­lijk hebben voorgedaan tussen de kruis­vaarders en de Hashishiyyin, maar in Europa deden ver­halen de ronde over rare geweld­dadi­ge Islami­eten die hele­maal stoned de goede chris­te­nen in de pan hak­ten.

Het woord voor Assas­si­jn ging gaan­deweg gewoon “moor­de­naar” beteke­nen.

Dat is zo in het Frans (assas­sin), het Spaans (asesino), het Ital­i­aans (assas­si­no) en vele andere tal­en. En zo kan het dat ook het Engelse woord voor sluip­mo­or­de­naar, assas­sin, van­daag de dag die beteke­nis heeft.

De jong­ste telg uit de Assassin’s Creed-game­fam­i­lie

Wat vind jij?