Taalterm van de week: Afkorting

De taal­term van deze week, afko­rt­ing, is een beet­je ongeduldig. Waarom zou je ergens veel tijd en moeite aan best­e­den als het ook snel en effi­ciënt kan? Hij weet steev­ast de kort­ste weg te vin­den en besteedt liev­er geen cent te veel. Maar dat doet hij alti­jd om anderen te helpen: hij gaat ervan uit dat ze hun tijd liev­er ergens anders aan willen best­e­den.

Verder lezen Taal­term van de week: Afko­rt­ing

Beamen vs. beamen

Veel woor­den met een (bij­na) iden­tieke spelling zijn aan elka­ar ver­want en gaan­deweg van elka­ar los­ger­aakt. Bij bea­men en bea­men is dat totaal niet het geval. De oud­ste van de twee is zelfs eeuwen eerder uit het ei gekropen dan de jong­ste. Hoe zit dat, en wat beteke­nen deze dubbel­gangers dan? We leggen het uit!

Verder lezen Bea­men vs. bea­men

Als je een Engelse zin opent met “So”, moet daar dan een komma achter?

Het is maar anek­do­tisch bewi­js, maar er komen heel wat Engelse tek­sten langs mijn bureau, en ik maak me sterk dat ik daarin steeds vak­er een kom­ma na het woord so zie als dat aan het begin van de zin staat. Denk dan aan een zin als:

  • So, we decid­ed to try a new approach.

In plaats van het alter­natief zon­der kom­ma:

  • So we decid­ed to try a new approach.

Dat roept twee vra­gen op. Ten eerste: welke ver­sie heeft de voorkeur en waarom? En ten tweede: van­waar deze plot­selinge toe­name van het gebruik van die kom­ma-na-so? We vat­ten ze een voor een bij de horens.

Verder lezen Als je een Engelse zin opent met “So”, moet daar dan een kom­ma achter?

Verbal vs. oral

Ook voor Engelssprek­enden is het onder­scheid tussen de woor­den ver­bal en oral lang niet alti­jd vanzelf­sprek­end. Maar voor sprek­ers van het Ned­er­lands wordt het nog lastiger, want in veel gevallen ver­taal je deze ter­men met pre­cies het­zelfde woord. De beteke­nis over­lapt wel, maar niet alti­jd. Hoe zit dat? We leggen het uit!

Verder lezen Ver­bal vs. oral