Zooitje vs. zootje

Is een zooit­je het­zelfde als een zoot­je? Denk aan “ergens een zooit­je van mak­en” – kun je dan ook “ergens een zoot­je van mak­en”? En als een zooit­je een kleine zooi is, hoe zit dat dan met zoot­je? Vra­gen te over… We zoeken het voor je uit!

Waar hebben we het over?

Van het­zelfde woord bestaan soms meerdere vor­men. Als een daar­van in onbruik raakt, wordt het lastiger om te zien dat ze een gemeen­schap­pelijke vooroud­er hebben.

Betekenis en gebruik

  • Een zooit­je of zooi is een onbepaalde (meestal grote) hoeveel­heid van iets, of een rom­melt­je.
  • Een zoot­je is een onbepaalde (meesteal grote) hoeveel­heid van iets, of een rom­melt­je.

Zijn zooit­je (met i) en zoot­je (zon­der) dan hele­maal syn­on­iem? Heb je het sim­pel­weg voor het kiezen? Nou… ja.

Voorbeelden

  • Jan en Lau­ra hebben een zooi vrien­den uitgen­odigd voor hun feest.
  • In de schu­ur ligt nog een heel zoot­je voet­ballen en fris­bees.
  • Het is alti­jd een zooit­je in de kamer van mijn zus.
  • Heb je het bureau van Roderik gezien? Wat een zoot­je!

Even opletten

Om te snap­pen hoe zoot­je en zooit­je aan elka­ar ver­want zijn, moet je terug naar het woord zo. Let wel, het zelf­s­tandig naam­wo­ord (de) zo, dat nu ver­oud­erd is. Een zo was vol­gens Van Dale een “hoeveel­heid (voed­sel) die tegelijk gekookt wordt of voor één maalti­jd vol­doende is”. Je kon dus een zo aar­dap­pe­len hebben, of een zo rund­vlees.

Net zoals je naast stro ook het woord strooi hebt, en naast vlo ook vlooi, zo kon je bijvoor­beeld in plaats van een zo vis ook een zooi vis zeggen.

En als je die twee vari­anten elk verkleint, kom je uit bij onze vrien­den zoot­je en zooit­je, die pre­cies het­zelfde beteke­nen.

Weetje

In al mijn jaren als copy edi­tor en redac­teur heb ik gemerkt dat som­mige mensen een uit­ge­spro­ken voorkeur hebben voor zooit­je óf zoot­je. Ik heb zooit­je-mensen horen zeggen dat ze “zoot­je” maar raar vin­den, en zoot­je-fans vin­den “zooit­je” soms maar kinder­lijk klinken (hoewel ze dan weer geen moeite hebben met zooi).

5 gedachtes over “Zooitje vs. zootje”

  1. Ik vind dat het steeds ingewikkelder wordt met onze ned­er­landse taal, ik vind het dus niet vreemd meer dat de immi­granten moeite hebben met onze taal, zek­er om te schri­jven.

Wat vind jij?