Typosquatting – mag het een tikfoutje meer zijn?

Wij mensen hebben een won­der­lijk ver­mo­gen om taal­fouten op de automa­tis­che piloot te spot­ten en te cor­rigeren. Het acht­ste woord in deze zin is vekreerd gespeld, maar jij snapt direct wat er wel had moeten staan. Com­put­ers zijn niet zo flex­i­bel, en dat is maar goed ook. Stel je voor dat een web­site jouw wacht­wo­ord ook zou accepteren als er een let­ter ver­keerd in stond; dan had je een flink probleem.

Gelukkig maar!
Gelukkig maar!

Zoek­ma­chines daar­ente­gen doen hun best om juist wel op een “menselijke” manier jouw zoekop­dracht te lezen, zodat je gewoon de resul­tat­en voor Bey­on­cé kri­jgt, ook als je naar “Bey­once” zoekt. Maar bij het intikken van het inter­ne­tadres van een web­site moet elk teken weer hele­maal goed zijn – hoewel…

Vertikt!

Een tik­fout­je is snel gemaakt, en dat weten de beheerders van web­sites ook. Om ons een beet­je tege­moet te komen, reg­istr­eren ze daarom soms domein­na­men die heel erg lijken op de juiste URL en voe­gen ze daar een omlei­d­ing aan toe naar de gewen­ste site. Bijvoor­beeld: tik www.microsotf.com in je brows­er in en je komt toch net­jes bij www.microsoft.com uit.

Maar ja, je kunt niet elke mogelijke ver­tikking onder­van­gen met dit soort hulp­domeinen, en dus bli­jven er alti­jd een hoop over. De meeste daar­van lopen dood, maar som­mige wor­den mis­bruikt door kwaad­wil­lende lieden. Die ver­stop­pen dan achter zo’n bij­na-raak-domein een site voor gokken, porno, een con­cur­rerend bedri­jf of zelfs crim­inele soft­ware die jouw com­put­er infecteert. (Ik noem hier geen voor­beelden, want ik wil het niet op mijn geweten hebben dat je zo’n web­site echt gaat uitproberen.)

Dit soort dig­i­taal land­jepik op basis van tik­fouten in een webadres heet typosquat­ting.

Oeps?
Oeps?

Kapers op de kust

Dat fraaie woord vraagt om enige uit­leg. Het is van orig­ine een Engelse term die is afgeleid van het woord cyber­squat­ting. En dat is op zijn beurt samengesteld uit het voor­voegsel cyber- en squat­ting, wat krak­en (een gebouw bezet houden) betekent. De gang­bare Ned­er­landse ver­tal­ing hier­van is domeinkaper.

Je ziet dat de inval­shoek net iets anders ligt: cyber­squat­ting is een fenomeen, maar een domeinkaper is een per­soon. Omge­keerd kent het Engels wel het woord cyber­squat­ter, maar in het Ned­er­lands is de term “domeinkap­ing” nooit gemeen­goed geworden.

In alle gevallen heb je het over het claimen van een domein­naam waar­van je weet dat een ander hem zal willen hebben. Ik zeg maar wat. Je hoort anno 2005 dat er in Ameri­ka een klein bedri­jf­je is dat Face­book heet en dat het goed schi­jnt te doen. Ze zijn nog niet in Bel­gië actief en jij besluit om www.facebook.be alvast op jouw naam te zetten. Enkele jaren lat­er komt dit niet-meer-zo-kleine bedri­jf­je naar Bel­gië en betaalt jou een flink bedrag om dat domein van je over te nemen. Kap­ing geslaagd.

Tikfout

Je ziet al hoe we bij typosquat­ting uitkomen. Een typo is een tik­fout en typosquat­ting is dus het “krak­en” van een webadres dat je makke­lijk per ongeluk intikt als je op zoek bent naar een andere site.

Maar nu wordt het leuk. Het Ned­er­landse woord voor typosquat­ting is… jawel, “typosquat­ten” vol­gens Van Dale en “typosquat­ting” vol­gens Wikipedia.

Aldus Van Dale Online

Een alternatief?

Ik ontkom niet aan de vraag of we hier niet een ander woord voor kun­nen vin­den dat meer in lijn is met het bek­ende domeinkaper. Het antwo­ord ligt nogal voor de hand: tik­foutkaper.

Wat schetst mijn ver­baz­ing: dit woord is online nog niet te vin­den en is dus een per­fecte kan­di­daat voor onze eigen Kweekvi­jver. Dus bij dezen: voel je vrij om te kijken of tik­foutkaper over­lev­ingskansen heeft in het wild.

Miss­chien reg­istreert iemand ooit wel tikfoutkaper.nl, wordt hij of zij daarmee woest suc­cesvol, en claimt ver­vol­gens iemand anders het adres tikfoutlaper.nl om mee te liften – dat zou een soort squat­ten in het kwadraat zijn!

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties