Role vs. roll

Een geval­let­je “sep­a­rat­ed at birth”… Deze twee woor­den lijken erg op elka­ar en komen ook uit dezelfde taal­wieg, maar zijn toch gaan­deweg andere din­gen gaan beteke­nen. Houd ze dus goed uit elka­ar!

Waar hebben we het over?

Dit is een voor­beeld van twee woor­den waar­tussen je het ver­schil niet kunt horen. Als je er een­t­je opschri­jft, moet je dus even goed bedenken welke spelling cor­rect is: role of roll.

Betekenis en gebruik

  • Role betekent: de rol die iets of iemand speelt, de func­tie die ze hebben
  • Roll betekent: een opgerold voor­w­erp, zoals een rol papi­er of plak­band

Voorbeelden

  • Mark Hamill plays the role of Luke Sky­walk­er in ‘Star Wars’.
  • Could you pass me the cin­na­mon rolls?

Even opletten

Het woord roll kan ook beteke­nen: een reg­is­ter, een lijst (van namen, meestal); denk aan de term roll call.

Maar roll kan óók een werk­wo­ord zijn. Dan betekent het: rollen of opro­llen.

Weetje

Zow­el role als roll komen uitein­delijk van het Lati­jnse woord rotu­la, wat ‘klein wiel’ betekent. Via het Oud­franse rolle en het lat­ere rôle zijn deze woor­den in het Engels ontstaan.

Roll is de oud­ste van de twee; de beteke­nis van role ontstond door­dat acteurs hun tek­sten op een rol papi­er opschreven. Elke spel­er had dus een eigen ‘rol’, een eigen tekst/karakter.

Wat vind jij?