Principle vs. principal

De Engelse woor­den prin­ci­ple en prin­ci­pal lijken erg op elka­ar en wor­den vaak met elka­ar ver­ward – ook door Engelssprek­enden. Is het bijvoor­beeld guid­ing prin­ci­pal” of guid­ing prin­ci­ple”? Om het nog ingewikkelder te mak­en is een van bei­de woor­den een zelf­s­tandig naam­wo­ord, maar kan de andere zow­el een bijvoeglijk naam­wo­ord als een zelf­s­tandig naam­wo­ord zijn! Hoe dat zit? We zoeken het uit.

Waar hebben we het over?

Bij homo­fo­nen kun je niet op je gehoor varen bij het kiezen van de juiste spelling. Alti­jd even extra oplet­ten dus.

Betekenis en gebruik

  • Prin­ci­ple is het Engelse woord voor “principe”.
  • Prin­ci­pal is een Engels woord dat “directeur” of “chef” betekent, met name bij een onder­wi­jsin­stelling. Maar het kan ook een bijvoeglijk naam­wo­ord zijn, in de zin van “hoofd-”, “voor­naam­ste”.

Voorbeelden 

  • The basic prin­ci­ples of chem­istry are not hard to understand.
  • You should dis­cuss your con­cerns with the prin­ci­pal.
  • Inno­va­tion is the prin­ci­pal dri­ver of our success.
  • In prin­ci­ple, the school’s prin­ci­pal should always uphold its prin­ci­pal prin­ci­ples.

Even opletten

Je kunt het zelf­s­tandig naam­wo­ord prin­ci­pal ook nog tegenkomen in aller­lei andere, meer spec­i­fieke betekenis­sen. Die hebben alle­maal te mak­en met het idee van “het meest belan­grijk zijn”.

Zo kan een prin­ci­pal bijvoor­beeld zijn: een hoofd­ver­dachte, de belan­grijk­ste opdracht­gev­er, een eind­ver­ant­wo­ordelijke, de voor­naam­ste (entertainment)ster in een pro­duc­tie, de hoofd­som van een lenig of invester­ing, en het dra­gende deel van een bouwconstructie.

Weetje

Hoe zit het met het Ned­er­landse woord prin­cip­ieel? Denk aan “prin­cip­iële bezwaren” of “een prin­cip­ieel mens”. Daar­voor kun je niet zomaar prin­ci­pal of prin­ci­ple in de plaats zetten.

In veel gevallen kom je uit op een con­struc­tie met of/on prin­ci­ple, of het woord prin­ci­pled. Maar ook fun­da­men­tal kan een goede keuze zijn.

Een paar voorbeelden:

  • For rea­sons of prin­ci­ple, we can­not sup­port your organization.
  • I’m afraid I must object on prin­ci­ple.
  • My grand­fa­ther was a com­plex but prin­ci­pled man.
  • We’ve made a fun­da­men­tal choice to go for 100% sustainability.

Bonus-weet­je
Om terug te komen op de vraag uit de inlei­d­ing: een lei­dend begin­sel is een guid­ing prin­ci­ple

Als je per se echt je best wilt doen, zou je een school­hoofd-dat-de-kindert­jes-op-een-speur­tocht-lei­dt een “guid­ing prin­ci­pal” kun­nen noe­men. Maar dat is meer taalspielerei.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties