One year old vs. one-year-old

In het Engels kom je een woord­com­bi­natie als “one year old” soms tegen als losse woor­den, maar soms ook met streep­jes ertussen: “one-year-old”. Dat is geen toe­val. Bei­de vor­men zijn cor­rect, maar het gebruik is anders – en je kunt ze niet zomaar ver­wis­se­len. We leggen uit hoe het zit.

Waar hebben we het over?

Het gebruik van hyphens (liggende streep­jes) in het Engels hangt soms af van de gram­mat­i­cale rol die een woord of woord­com­bi­natie speelt.

Betekenis en gebruik

  • One year old is een com­bi­natie van drie woor­den: het tel­wo­ord one (één), het zelf­s­tandig naam­wo­ord year(jaar) en het bijvoeglijke naam­wo­ord old (oud). Tel ze bij elka­ar op en je kri­jgt de beteke­nis: één jaar oud.
  • One-year-old betekent ook “één jaar oud”, maar de gram­mat­i­cale func­tie is anders: het is óf een samengesteld bijvoeglijk naam­wo­ord dat je gebruikt direct voor het bijbe­horende zelf­s­tandi­ge naam­wo­ord, óf een zelf­s­tandig naam­wo­ord (een­jarige).

Voorbeelden 

  • Our dog is one year old.
  • Can Kel­ly bring her one-year-old son to the par­ty?
  • Did you know that Jim’s one-year-old still isn’t sleep­ing through the night?
  • At the meet­ing, Fred and George behaved like a cou­ple of one-year-olds.

Even opletten

Pre­cies het­zelfde onder­scheid geldt natu­urlijk ook voor andere getallen dan één. In dat geval zet je het woord year in het meer­voud in de com­bi van losse woor­den – maar niet in de ver­sie met streep­jes!

  • Our cat is ten years old.
  • Can Steve bring his two-year-old daugh­ter to the par­ty?
  • Did you know that Marcia’s four-year-old still isn’t sleep­ing through the night?
  • At the meet­ing, Natal­ie and Paula behaved like a cou­ple of six-year-olds, even though they’re both twen­ty years old.

Weetje

Als je meerdere woor­den samen gebruikt als ware het één bijvoeglijk naam­wo­ord (een zoge­naamd com­pound adjec­tive) én die com­bi staat meteen vóór het woord waar hij iets over zegt, dan verbind je de onderde­len aan elka­ar met streep­jes.

Dat geldt voor a sev­en-year-old boy, maar ook voor a six-part movie seriesa built-in speak­era hard-to-read sen­tence, etc.

Wat vind jij?