Mom & Dad vs. mom & dad

In het Engels wor­den de woor­den mom en dad soms met een beginkap­i­taal gespeld en soms niet. Dat is niet toe­val­lig: er is een ver­schil in gebruik tussen bei­de vor­men.

Gelukkig is er een makke­lijke vuistregel waarmee je alti­jd voor de juiste spelling kiest.

Waar hebben we het over?

Soms maakt de keuze voor een hoofdlet­ter het ver­schil tussen de ene en de andere beteke­nis van een woord. Omdat je dat ver­schil niet hoort, is het dan alti­jd even extra oplet­ten.

Betekenis en gebruik

  • De woor­den Mom en Dad (met hoofdlet­ters) zijn benamin­gen voor, respec­tievelijk, een moed­er en een vad­er.
  • De woor­den mom en dad (met kleine let­ters) zijn aan­duidin­gen van, respec­tievelijk, een moed­er en vad­er.

Je zult miss­chien denken: wat maakt dat nou uit, een benam­ing of een aan­duid­ing? Het helpt om dit heel let­ter­lijk te nemen.

De benamin­gen Mom en Dad kun­nen de plaats innemen van de naam van de betr­e­f­fende moed­er of vad­er. De aan­duidin­gen mom en dad kun­nen de plaats innemen van een ander zelf­s­tandig naam­wo­ord dat een fam­i­liere­latie aan­duidt.

Anders gezegd: Mom en Dad vallen in dezelfde cat­e­gorie als John en Mary; mom en dad vallen in dezelfde cat­e­gorie als uncle en daugh­ter.

Voorbeelden

  • I’m vis­it­ing Mom this week­end.
  • Is your mom com­ing to the par­ty?
  • Hey Dad, could you pass the salt please?
  • Wow, both of our dads are veg­ans – what a coin­ci­dence!

Even opletten

Je ziet al snel welk ezels­brugget­je je kan helpen om je juiste spelling te kiezen. Kun je het woord zon­der prob­le­men ver­van­gen door een naam? Ga dan voor Mom/Dad. Wordt de tekst dan onzin­nig? Kies in dat geval voor mom/dad.

Kijk maar wat er gebeurt met de voor­beeldzin­nen die je hier­boven al zag:

  • I’m vis­it­ing Jen­nifer this week­end. [cor­rect]
  • * Is your Nan­cy com­ing to the par­ty? [onzin­nig]
  • Hey Peter, could you pass the salt please? [cor­rect]
  • * Wow, both of our Michaels are veg­ans – what a coin­ci­dence! [onzin­nig]

Weetje

In het Brits-Engels is de spelling mum gebruike­lijk­er dan mom. Maar ook daar gelden dezelfde regels voor de keuze tussen mum en Mum.

Wat vind jij?