That’s a bunch of malarkey!

Ah, die Amerika­nen. Wat je verder ook van ze denkt, ze weten in ieder geval hoe je van poli­tiek spek­takel maakt. Deze week, tij­dens de Democ­ra­tis­che Nationale Con­ven­tie waarop Hillary Clin­ton werd verkozen tot kan­di­daat voor haar par­tij bij de aankomende pres­i­dentsverkiezin­gen, zagen we eerst al de fenom­e­nale speech van first lady Michelle Oba­ma, waar­na vicepres­i­dent Joe Biden en nog een schep­je bovenop deed en ons trak­teerde op een vurig betoog met als een van de hoogtepun­ten een prachtig woord dat je niet een-twee-drie in een poli­tieke toe­spraak aan ziet komen: malarkey.

Trumpje pesten

Zo’n con­ven­tie van een grote par­tij in de aan­loop naar een verkiez­ing is een zorgvuldig geregis­seerde show. Over de rolverdel­ing tussen de ver­schil­lende sprek­ers is dan ook goed nagedacht. De een is heel gen­u­anceerd en empathisch, de ander weer hard op de inhoud, etc. Aan Biden viel de eer (en het genoe­gen, ver­moed ik) ten deel om de Repub­likeinse tegen­stander Don­ald Trump hard aan te vallen.

Daar­bij werk­te hij zorgvuldig toe naar een regel waarin hij het beeld onderuithaalt van Trump als voorvechter van de belan­gen van de Amerikaanse mid­den­klasse – een deel van het poli­tieke dis­cours dat de Repub­likeinen van oud­sh­er juist graag naar zich toe trekken. Hele­maal aan het eind van die aan­loop sluit hij dan af met dat oh zo fraaie en onpoli­tieke woord.

His cyn­i­cism is unbound­ed. His lack of empa­thy and com­pas­sion can be summed up in a phrase I sus­pect he is most proud of hav­ing mak­ing famous: “You’re fired.” I mean real­ly, I’m not jok­ing. Think about that. Think about that. Think about every­thing you learned as a child. No mat­ter where you were raised. How can there be plea­sure in say­ing, “You’re fired?” He is try­ing to tell us he cares about the mid­dle class… Give me a break. That is a bunch of malarkey!

Kijk hier hoe Biden het betoog op het podi­um neerzet:

Register

Het mooie is dat Biden eigen­lijk bij “Give me a break” zijn punt al heeft gemaakt. Dat had ook de laat­ste zin van dit blok kun­nen zijn. De toevoeg­ing “That’s a bunch of malarkey!” dient dus geen ander doel dan voor de luis­ter­aars de bood­schap nog eens extra hard in te peperen.

Hij maakt slim gebruik van een over­stap naar een ander taal­reg­is­ter. Een reg­is­ter is een sti­jl of niveau van taal­ge­bruik dat past bij een bepaalde set­ting, zoals formeel of informeel, jar­gon of leken­taal. De plot­selinge stilis­tis­che over­gang naar malarkey legt zo nog eens extra de nadruk op de beteke­nis van dat woord.

Ter vergelijk­ing: kijk maar hoe makke­lijk je in de vol­gende twee zin­nen het woord of de uit­drukking spot die uit een afwijk­end reg­is­ter komt.

De scan toont een kwaadaardig gezwel met uitza­ai­in­gen naar de lever en de lon­gen, dus onze verwacht­ing is dat deze patiënt bin­nen drie maan­den het lood­je zal leggen.

De spits was niet te stop­pen en kopte de bal snoei­hard in de hoek nadat de links­back een stomme fout van de verdedig­ing per­cip­ieerde en een loepzui­v­ere voorzet gaf.

Zoals je ziet pakt zo’n wis­sel­ing van reg­is­ter niet alti­jd gelukkig uit, dus je moet wel goed oplet­ten of het gepast is.

Malarkey

En dan ten slotte nog even over dat woord. Malarkey.

Het komt ook voor in de spelling malarky en betekent “onzin” of “leu­ge­nachtige klet­spraat”. Waar de term van­daan komt is niet bek­end, maar het zou kun­nen zijn dat het iets te mak­en heeft met de Ierse achter­naam Malarkey of met het Griekse woord malakia, wat zachtheid betekent. Geen van bei­de ety­molo­gieën zijn over­tu­igend aangetoond.

Malarkey wordt vanaf de jaren 20 van de twintig­ste eeuw gebruikt in met name Amerikaans-Engels. Stop hem in een envel­op en bewaar hem in je men­tale achterzak, want zoals je ziet kan malarkey bij tijd en wijle nogal goed van pas komen.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties