Extent vs. Extant

De Engelse woor­den extent en extant sche­len maar één let­ter. En voor wie twi­jfelt: ja, extant met een a is echt een woord. Wat betekent het, en wat is dan het ver­schil met extent? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Som­mige woor­den in een vreemde taal zien er bij­na het­zelfde uit, en klinken met een allochtone tong­val miss­chien min of meer het­zelfde, maar zijn toch heel ver­schil­lend in hun toepassing.

Betekenis en gebruik

  • Extent is een zelf­s­tandig naam­wo­ord dat betekent: omvang, reik­wi­jdte, mate.
  • Extant is een bijvoeglijk naam­wo­ord dat betekent: bestaand, over­levend, aanwezig.

Hoewel de spelling maar één let­ter scheelt, zijn deze woor­den dus heel ver­schil­lend in hun gebruik. Ze zijn zek­er niet onder­ling uitwisselbaar.

Voorbeelden

  • To what extent can we still fix this problem?
  • The Prime Min­is­ter will out­line the extent of the flood dam­age in his press conference.
  • Only six extant copies of Shakespeare’s sig­na­ture are known.
  • There are four extant species of great ape: orang­utans, goril­las, chim­panzees, and humans.

Even opletten

Het woord extent kent maar één uit­spraak, met de klem­toon op de laat­ste let­ter­greep: [ex-TENT].

Extant daar­ente­gen kan je op twee manieren uit­spreken, met de klem­toon op de eerste of laat­ste let­ter­greep: [EX-tant] of [ex-TANT].

En let op: je hoort het niet meteen met een Ned­er­lands gekali­breerd taal­brein, maar deze woor­den klinken heel anders in het Engels. De a in extant klinkt zoals de a in man, tack en bland; en dus niet zoals de e in men, tech en blend.

Weetje

Extant is een meer tech­nis­che term, en is onge­bruike­lijk­er dan het meer gang­bare extent.

Onthoud dat extent ver­want is aan het werk­wo­ord extend (ook met een e), dat ver­groten of ver­len­gen betekent. Die bei­de ter­men hebben dus te mak­en met omvang.

Wat vind jij?