Envelop vs. envelope

Wat is het Engelse woord voor envel­op (of, zo u wilt, enveloppe)? Enve­lope, toch – of was het nou toch envel­op? Er ís een ver­schil in beteke­nis tussen die twee woor­den, dus ze zijn niet onder­ling uitwissel­baar. Wat is de juiste keuze? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Ver­wante woor­den met een ver­schil­lende beteke­nis zijn soms lastig uit elka­ar te houden, zek­er als dezelfde spelling in de ene taal een andere beteke­nis heeft dan in een andere taal.

Betekenis en gebruik

  • Envel­op is een werk­wo­ord en betekent: inwikke­len, omhullen.
  • Een enve­lope is een envel­op: een (meestal) papieren omslag voor een brief of doc­u­ment.

Let op! Je kunt het ver­schil tussen deze woor­den ook goed horen. Bij envelop (werk­wo­ord) ligt de klem­toon op de mid­del­ste e; bij enve­lope (zelf­s­tandig naam­wo­ord) op de eerste e.

Voorbeelden

  • A thick fog enveloped the coun­try house.
  • The enve­lope con­tain­ing your pro­pos­al seems to have been mis­placed.
  • Tra­di­tion­al­ly, envelopes were flat sheets of paper that were used to envel­op a let­ter or card before post­ing.

Even opletten

Het woord enve­lope kent in het Engels twee mogelijke uit­sprak­en, die bei­de gang­baar zijn en als cor­rect gelden:

  • De eerste uit­spraak staat dichter bij het Franse orig­i­neel: [AHN-ve-lope]. De eerste let­ter­greep klink hierin net als de eerste klanken van entre­pre­neur en entree.
  • De tweede uit­spraak is meer “veren­gelst”: [EN-ve-lope]. Hier klinkt de eerste let­ter­greep zoals de eerste klanken van enter­tain en ener­gy.

Weetje

Het oud­ste gebruik van het Franse woord enveloppe in Engelse tek­sten dateert van rond 1714. Deze term is dus al meer dan 300 jaar inge­burg­erd.

Wat vind jij?