Entry vs. entrance

Het Engelse werk­wo­ord enter heeft twee afgelei­de zelf­s­tandi­ge naam­wo­or­den: entry en entrance. Wat is het ver­schil tussen die ter­men en wan­neer kies je welke vorm? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Ver­wante woor­den hebben vaak ook ver­wante (of zelfs pre­cies dezelfde) beteke­nis. Maar toch zijn er meestal sub­tiele (en niet zo sub­tiele) ver­schillen.

Betekenis en gebruik

 • Het woord entry kan meerdere din­gen beteke­nen: een ingang (plaats van bin­nenkomst), een intrede (han­del­ing van bin­nenkomen), en een toe­gangsrecht (toestem­ming tot bin­nenkomen). Daar­naast betekent het ook nog: een inschri­jv­ing (reg­istr­eren van infor­matie), en een inzend­ing (bijv. bij een wed­stri­jd).
 • Het woord entrance is voor de eerste drie betekenis­sen min of meer syn­on­iem aan entry: ingang, intrede en toe­gangsrecht. Voor de laat­ste twee betekenis­sen (inschri­jv­ing en inzend­ing) kun je beter kiezen voor entry.

Afhanke­lijk van de con­text kan er wel degelijk een voorkeur zijn voor entry of entrance, maar de beteke­nis en het gebruik van bei­de woor­den over­lapt gro­ten­deels. 

Maar let op! Dat geldt dus niet voor de betekenis­sen “inschri­jv­ing” en “inzend­ing” – daar­bij gebruik je alti­jd entry.

Voorbeelden 

De voor­beelden hieron­der lat­en de genoemde betekenis­sen een voor een zien: ingang, intrede, toe­gangsrecht, inschri­jv­ing en inzend­ing.

 • The entry to the chapel is gor­geous.
  The snow­storm has blocked the entrance to our home.
 • In her fan­cy red dress, Katie made quite an entry at the par­ty last night.
  The crowd in the hall fell silent at the prince’s entrance.
 • The pro­test­ers were denied entry to the con­gress cen­ter.
  Why was his daugh­ter grant­ed entrance to the con­struc­tion site?
 • In 2020, the word ‘COVID-19’ was a new entry to the dic­tio­nary.
 • Do you like Iceland’s entry to the Euro­vi­sion Song Con­test?

In de beteke­nis van “recht van toe­gang” kun je in plaats van entry of entrance ook de ter­men admit­tance en admis­sion tegenkomen.

Even opletten

In de beteke­nis “intrede” is er een sub­tiel ver­schil tussen entry en entrance. Als je het let­ter­lijk hebt over iets of iemand die ergens naar bin­nen gaat, kun je voor bei­de woor­den kiezen – al is entrance hier iets meer gebruike­lijk. 

Maar als je spreekt over een figu­urlijke intrede of toe­tred­ing, dan gaat de voorkeur juist uit naar entry:

 • In 2008 Airbnb was a rad­i­cal new entry in the hos­pi­tal­i­ty mar­ket.
 • Lob­by­ists are paid to gain entry to the halls of pow­er.

Weetje

Het woord entrance kan ook een werk­wo­ord zijn. De uit­spraak is dan anders [en-TRAN-ce] en het betekent: in een trance bren­gen, betov­eren.

 • The musi­cians entranced the audi­ence with their splen­did per­for­mance.

Wat vind jij?