Snorharen, knuffeltjes en een paard

Wie een rond­je door de super­markt loopt, kan zich ver­gapen aan schap­pen vol met de meest uiteen­lopende pro­ducten. Al die pro­ducten hebben ken­merken: ze hebben een pri­js, een gewicht, een ver­pakking, een houd­baarhei­ds­da­tum, een doel, een land van herkomst.

Maar ze hebben ook een naam, en dat is miss­chien wel het allerbelangrijkste.

Stel je voor dat iemand de Albert Hei­jn bin­nen­loopt en tegen een van de medew­erk­ers zegt: “Kun je me even helpen? Ik ben op zoek naar de vrucht­en van een boom van de soort Cof­fea, maar dan lekker gebrand en gemalen, met pre­cies zus en zo’n smaak en een ver­pakking in die en die kleur.”

Dat schi­et natu­urlijk niet op, zo staat hij er mor­gen nog. Gelukkig kan hij ook zeggen: “Waar vind ik de Per­la Mild?”

Hint, hint

Nu is Per­la een naam die weinig zegt over de aard van het prod­uct – het had net zo goed een bijouteriemerk kun­nen zijn – maar veel pro­ducten hebben namen waar­van de beteke­nis wel degelijk iets pri­js­geeft over het prod­uct. Immers, Dubbel­Drank kun je drinken, op Knabbel­noten moet je knabbe­len en Glas­sex gebruik je om glas schoon te maken.

Het Engels is de wereld­taal bij uit­stek en veel pro­ducten kri­j­gen daarom Engelse namen. Ook daar zie je dat de naam vaak een rel­e­vante beteke­nis heeft. Brin­ta Wake Up eet je, par­don, drink je als je net wakker bent gewor­den; de mues­lireep die Crunchy heet is inder­daad krokant, en de aloude Sand­wich Spread is, hoe kan het ook anders, een spread voor op de sandwich.

Doordenkertjes

Maar er is meer te vin­den dan je miss­chien zou denken. Er zijn veel pro­ducten met merk­na­men die in het Engels iets beteke­nen, maar waar­van de beteke­nis niet alti­jd even opval­lend is.

Wie staat er ooit bij stil dat de naam van het was­mid­del Dash in het Engels zow­el “kleine hoeveel­heid” (What this recipe needs is a dash of oregano) als “snel bewe­gen” (When the baby knocked over the vase, Susan dashed for­ward to catch it) betekent? De dubbele asso­ci­atie van dash is bij dit prod­uct heel mooi: je bent snel klaar en je hebt er maar weinig van nodig.

Veel mensen hebben een kat en veel van die kat­ten eten Whiskas. Maar hoeveel van die baas­jes weten dat die naam een speelse her­schri­jv­ing is van whiskers, het Engelse woord voor “snorharen”? Er is een snoepreep die als naam het Engelse woord voor “pre­mie” of “bonus” draagt: Boun­ty. De reclame­film­p­jes voor dat merk, die steev­ast een ongerept tro­pisch zand­strand met palm­bomen toon­den, hebben zelfs een woord aan de taal toegevoegd: boun­tyei­land.

En luiers kun­nen er ook wat van: to pam­per is ver­wen­nen, dus Pam­pers zijn “ver­wen­ners”; en to hug is omar­men of knuffe­len, dus Hug­gies zijn “knuffelt­jes”.

En het klassieke merk Vim (schu­ur­poed­er) betekent in het Engels “pit”, “energie”. Vim is lat­er door moederbedri­jf Unilever omge­doopt tot Jif. En de naam Jif is weer gevor­md van het Engelse jiff: “momen­t­je”, “korte tijd”. Jif is ver­vol­gens weer omge­doopt tot Cif, een merk­naam die nog steeds bestaat. Toch wordt er nog steeds schu­ur­mid­del onder de naam Vim verkocht, zij het door een nieuwe eigenaar.

Paardje

Soms ligt de herkomst van een merk­naam echter niet zo voor de hand. Je zou bijvoor­beeld denken dat de naam Snick­ers (snoepreep) is afgeleid van het werk­wo­ord to snick­er, dat “gieche­len” betekent. Maar dat is niet zo.

Snick­ers wordt al sinds 1930 gepro­duceerd door Mars, Inc., een bedri­jf dat is opgericht voor de Amerikaanse fam­i­lie Mars (inder­daad, van de Mars-reep!). En het favori­ete paard van die fam­i­lie heette, ja ja, Snickers.

Wat vind jij?