De vreemdste boektitel? Dit zijn de Diagram Prize nominaties voor 2019

De Boeken­week heeft zo zijn charme, de Book­er Prize doet ook leuk mee, en de nobel­pri­js voor de lit­er­atu­ur mag er best wezen. Maar de leuk­ste boeken­pri­js is elk jaar toch weer de Dia­gram Prize. Deze award-met-een-knipoog bekroont elk jaar het boek met, ja ja, de vreemd­ste titel.

In de afgelopen jaren werd de pri­js gewon­nen door boeken met uiteen­lopende glim­lach­waardi­ge titels zoals The Joy of Water­boil­ing (2018); The Com­muter Pig Keep­er: A Com­pre­hen­sive Guide to Keep­ing Pigs when Time is your Most Pre­cious Com­mod­i­ty (2017); Too Naked For the Nazis (2016); en Strangers Have The Best Can­dy (2015).

Shortlist

Deze maand zijn de zes nom­i­naties bek­endge­maakt voor de pri­js van dit jaar:

  • The Dirt Hole and Its Vari­a­tions door Charles L. Dob­bins – een boek over vallen zetten, met meer dan 80 foto’s die je helpen om “meer vossen, prairiewol­ven, rode lynx­en en was­beren te vangen”.
  • End­ing the War on Arti­san Cheese: The Inside Sto­ry of Gov­ern­ment Over­reach and the Strug­gle to Save Tra­di­tion­al Raw Milk Cheese­mak­ers door Cather­ine Don­nel­ly – een trak­taat over de voorde­len van het gebruik van rauwe melk in de tra­di­tionele, ambachtelijke kaasmakerij.
  • Hitler’s Mon­sters: A Super­nat­ur­al His­to­ry of the Third Reich door Eric Kur­lan­der – een weten­schap­pelijke studie naar de obsessie van de nazi’s met occulte praktijken.
  • How to Drink With­out Drink­ing door Fiona Beck­ett – een boek over de opkomst van de geheelon­thoud­ing en hoe alco­holvri­je dagen horen bij een gezonde levensstijl.
  • Noah Gets Naked: Bible Sto­ries They Didn’t Teach You at Sun­day School door Xan­na Eve Chown – een verza­mel­ing won­der­lijke ver­halen uit het Oude Tes­ta­ment, waaron­der ‘Noach en zijn kater’ en ‘David en zijn harige zoon’.
  • Viking Encoun­ters: Pro­ceed­ings of the 18th Viking Con­gress onder redac­tie van Anne Ped­er­sen en Søren M Sind­baek – een weten­schap­pelijke uit­gave met ver­sla­gen van het 18e ‘Vikin­gen Con­gres’ in Denemarken.

Elke stem telt

Laat je vooral niet beïn­vloe­den door mij, maar ik kon geen weer­stand bieden aan Noah Gets Naked.

De win­naar wordt bepaald door een online poll, en je kunt nog een paar dagen je stem uit­bren­gen. Ga dus snel naar het for­muli­er op de site van The Book­seller en maak je keuze! Voor meer infor­matie over de boeken kun je ook kijken op deze pag­i­na.

Als de stem­men geteld zijn, lat­en we je natu­urlijk weten welke titel ervan­door gaat met de pres­tigieuze Dia­gram Prize 2019.

Wat vind jij?