Per se vs. persé

Je ziet wel eens dat de uit­drukking per se [uit­spraak: “per see”] gespeld wordt als per­sé. Is dat (ook) cor­rect? Is er een ver­schil in beteke­nis? En nu we het er toch over hebben: hoe zit dat met “perse” (zon­der accent); mag je die schri­jfwi­jze ook gebruiken? En is de uit­spraak dan ook anders? We leggen het uit!

Lees verder Per se vs. per­sé

Recent vs. recentelijk

De woor­den recent en recen­telijk zijn fam­i­lie van elka­ar, maar ze wor­den anders gebruikt. En hoewel ze niet onder­ling uitwissel­baar zijn, kun je een van de twee tóch ook gebruiken in de beteke­nis van de andere. Wat is pre­cies het ver­schil, en hoe pas je deze woor­den toe?

Lees verder Recent vs. recen­telijk