Walnotenpesto

Begri­jp me goed. Ik ben goede vriend­jes met Albert Hei­jn. Ik doe er elke week trouw mijn bood­schap­pen en ik vind het een fijne winkel. En ik ben ook goede vriend­jes met de Aller­Hande, het lijf­blad van ’s lands groot­ste kruidenier.

Boerenkost
Boerenkost

Niets ten nadele van de glob­alis­er­ing, want die hou je toch niet tegen, maar… ik dicht de Aller­Hande toch een belan­grijke rol toe in de culi­naire eman­ci­patie van het Ned­er­landse volk. Het is nog niet eens zó lang gele­den dat voor de gemid­delde Hol­landse huisvrouw een papri­ka een nogal exo­tis­che groente was, en dat ze nog nooit geho­ord had van cous­cous of guacamole.

Albert Hei­jn heeft, met groot geduld en met de Aller­Hande als stri­jdzwaard, het pold­er­volk opgevoed om meer te eten dan alleen stamp­pot en erwten­soep. (Daar is overi­gens niets nobels aan: de Konin­klijke Ahold N.V. wilde ons alleen maar meer ver­schil­lende pro­ducten kun­nen verkopen, om zo meer winst te maken.)

Verder lezen Wal­noten­pesto

Coco

Er is een god, en hij is barmhar­tig. Of, zeg ik als recht­geaarde atheïst, er is op zijn minst een taal­god, en hij heeft gevoel voor humor.

Ik las onlangs een tekst waarin iemand werd aange­haald als zeggende, ik citeer: “Ik zat naar Nation­al Geo­graph­ic Chanel te kijken en dacht: dit is het.” Voor alle zek­er­heid, nog een keer: Nation­al Geo­graph­ic Chanel [sic].

National Geographic?
Nation­al Geographic?

Het is vast een sim­pele tik­fout; ik neem aan dat de schri­jver heus wel weet dat je het Engelse woord chan­nel met twee n’en schri­jft. Maar dat doet er niet toe, het bli­jft een prachtig toe­val. Want hoe groot is de kans dat als je per ongeluk een let­ter mid­den uit een woord wegrukt, er weer een lev­ens­vat­baar woord overbli­jft? En, nog sterk­er, hoe groot is de kans dat ­dat woord weer in fraaie ironie ver­bon­den is met de context?

Verder lezen Coco

Reservebank

Oh jee oh jee, mor­gen is het weer eens zover: het Groot Dictee der Ned­er­landse Taal wordt gehouden. Ik vind het vrij won­der­lijk, maar veel mensen gaan er klakkeloos van uit dat, één, ik alti­jd mee­doe met het Dictee, en twee, ik dat leuk vind. Omdat ik van taal hou en zo. Wel­nu, het tegen­overgestelde is het geval: ik hou van taal en dus doe ik niet mee met het Dictee.

Het Groot Dictee
Het Groot Dictee

Natu­urlijk, ik zie de ver­maak­waarde er heus wel van in. Natu­urlijk, het is leuk als een schoolkind van 14 min­der fouten maakt dan de staatssec­re­taris van Belan­grijke Zak­en. Natu­urlijk, er zit een masochis­tisch soort genot in het voe­len van die kro­nkel in je hersens wan­neer je denkt: wat is dat nou weer voor bizar woord?

Verder lezen Reserve­bank

Welkom

Ben jij ook een lex­ofiel (iemand die van woor­den houdt)? Honger je naar meer voer voor alfa­beten? Dan ben je hier aan de juiste adres!

Taalei­doscoop is een blog over hoe taal ver­rijkt, veran­dert en ver­rast. Je vin­dt er alles wat je al dacht te weten over taal, en dan nog wat.

Wat is ook alweer een pleonasme? Waar ligt Ver­weg­gis­tan? En wat heeft nar­cisme te mak­en met die mooie gele bloem?

Dit zijn maar een paar voor­beelden van de vele taalvra­gen en ‑weet­jes die hier aan de orde komen. Je kunt Taalei­doscoop ook vol­gen via Face­book, dan bli­jf je alti­jd up-to-date.

Laat van je horen!

Heb je zelf een taalvraag, of is je iets bij­zon­ders opgevallen in de Ned­er­landse of Engelse taal? Stu­ur ons een bericht­je, we horen graag van je!

En vergeet niet om ook even te kijken in de Kweekvi­jver, waar Taalei­doscoop woor­den verzint en verza­melt die eigen­lijk al had­den moeten bestaan.

In een noten­dop: het lev­en is leuk­er als je het bek­ijkt door een Taaleidoscoop.