Zijn een kalender en een jaartelling hetzelfde?

In navol­ging op de twee eerdere artikels over de afbak­en­ing van een decen­ni­um en de zoge­naamde gang­bare jaartelling vol­gt nu deel drie in wat inmid­dels een kleine serie over kalen­ders is geworden.

We zagen al dat het woord decen­ni­um stiekem twee din­gen kan beteke­nen, met pre­cies één jaar ver­schil; en dat de gang­bare jaartelling bij lange na niet de enige is, zodat ze vaak zij aan zij met andere kalen­ders wordt gebruikt.

Nu richt­en we onze aan­dacht op twee van de tover­wo­ord­jes in dit hele aan­dachts­ge­bied: kalen­der en jaartelling. Die lijken min of meer het­zelfde te beteke­nen, maar is dat ook zo?

Verder lezen Zijn een kalen­der en een jaartelling hetzelfde?

Wat is de “gangbare jaartelling”?

Twee weken gele­den keken we al naar het woord decen­ni­um, en naar de vraag wan­neer een decen­ni­um nou pre­cies begint. In het voor­bi­j­gaan zagen we toen al even dat een decen­ni­um (per defin­i­tie) is ingebed in een jaartelling, en dat we het in ons geval hebben over de gang­bare jaartelling.

Maar was is die “gang­bare jaartelling” pre­cies, en welke alter­natieven zijn er eventueel voorhan­den? We zetten de zak­en op een rij.

Verder lezen Wat is de “gang­bare jaartelling”?

Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decennium of het laatste jaar van het vorige?

Lez­ers die zich de mil­lun­ni­umwis­sel­ing kun­nen herin­neren zullen met gepaste nos­tal­gie terug­denken aan de zoge­naamde “mil­len­ni­um­bug”, een soft­wareprob­leem dat wereld­wi­jd com­put­ers lam zou leggen. Dat bleek alle­maal nogal mee te vallen: soft­ware­on­twikke­laars kenden het prob­leem, hebben een oploss­ing bedacht en die op tijd geïmplementeerd.

Daar­naast zullen diezelfde lez­ers zich kleur­rijke dis­cussies herin­neren over de start­da­tum van het nieuwe mil­len­ni­um. Want was dat nou 1 jan­u­ari 2000 of 1 jan­u­ari 2001? Prag­mati­ci en puris­ten ston­den tegen­over elka­ar, en er werd met verve gesteggeld en gefilosofeerd. Inmid­dels zijn we twintig jaar verder en in de media gaat dezelfde vraag weer vrolijk op her­hal­ing. Meer spec­i­fiek: is het jaar 2020 nou de start van een nieuw decen­ni­um of niet?

Verder lezen Is 2020 het eerste jaar van een nieuw decen­ni­um of het laat­ste jaar van het vorige?

Taalhoroscoop 2020

Wat zal het nieuwe taal­jaar ons bren­gen? Over 366 dagen (want dit is een schrikkel­jaar!) kun­nen we de bal­ans opmak­en, maar gelukkig kri­jg je hier alvast een vooruit­b­lik met de enige echte offi­ciële authen­tieke onver­val­ste Taalei­doscoop Taal­horoscoop 2020!

(Dis­claimer: deze taal­horoscoop werkt pre­cies even goed als elke andere horoscoop.)

Verder lezen Taal­horoscoop 2020

De vreemdste boektitel? Dit zijn de Diagram Prize nominaties voor 2019

De Boeken­week heeft zo zijn charme, de Book­er Prize doet ook leuk mee, en de nobel­pri­js voor de lit­er­atu­ur mag er best wezen. Maar de leuk­ste boeken­pri­js is elk jaar toch weer de Dia­gram Prize. Deze award-met-een-knipoog bekroont elk jaar het boek met, ja ja, de vreemd­ste titel.

Verder lezen De vreemd­ste boek­ti­tel? Dit zijn de Dia­gram Prize nom­i­naties voor 2019

Diagram Prize 2018: de vreemdste boektitel van het jaar

Een van de leuk­ste boeken­pri­jzen is elk jaar weer de Dia­gram Prize. Deze speelse award bekroont het boek met de vreemd­ste titel. Eerder keken we hier en hier al naar de win­naars van 2015 (Strangers Have The Best Can­dy), 2016 (Too Naked For the Nazis) en 2017 (The Com­muter Pig Keep­er: A Com­pre­hen­sive Guide to Keep­ing Pigs when Time is your Most Pre­cious Com­mod­i­ty).

Vorig jaar is de uitreik­ing ken­nelijk aan mijn aan­dacht ont­glipt, want we hebben er hier geen aan­dacht aan besteed. Dus hier alsnog: wie heeft de Dia­gram Prize voor 2018 gewonnen?

Verder lezen Dia­gram Prize 2018: de vreemd­ste boek­ti­tel van het jaar