Cannon vs. canon

Het zou bij­na een mop kun­nen zijn: een piraat, een his­tori­cus en een priester lopen samen een bar bin­nen… Het betekenisver­schil tussen de Engelse woor­den can­non en canon is enorm. Die ene extra n komt echt met een knal bin­nen, zullen we maar zeggen. Hoe dat pre­cies zit? Lees snel verder!

Waar hebben we het over?

Woor­den die het­zelfde klinken maar anders gespeld wor­den en een ver­schil­lende beteke­nis hebben, haal je makke­lijk door elka­ar.

Betekenis en gebruik

  • Een can­non is een kanon – een vuur­wapen met een grote vuur­mond en een onder­s­tel.
  • Een canon is een canon – een verza­mel­ing his­torische of cul­turele gebeurtenis­sen, feit­en en kunst­werken die essen­tieel en rep­re­sen­tatief zijn voor (een bepaald aspect van) de menselijke ontwik­kel­ing.

Je kunt ook de term canon­i­cal tegenkomen. Daarmee geef je aan dat iets tot de canon behoort.

Voorbeelden

  • Fire the can­nons!
  • We should include jazz in the canon of West­ern clas­si­cal music.
  • The Get­tys­burg Address is a canon­i­cal event in US his­to­ry.

Even opletten

In het Ned­er­lands zul je de woor­den kanon en canon miss­chien niet snel door elka­ar halen (hoewel?). Maar in het Engels zijn can­non en canon homo­fo­nen, en moet je dus even goed nadenken over de juiste spelling.

Weetje

Het woord canon (en ook het Ned­er­landse woord canon) heeft van oor­sprong – en nog steeds! – een religieuze beteke­nis.

Zo’n canon is een regel of dog­ma die door een kerkraad is uit­geschreven. De term canon law wordt ook gebruikt om het geheel van regels en wet­ten bin­nen de kerke­lijke gemeen­schap te omschri­jven.

Daar­naast kan canon ook ver­wi­jzen naar de selec­tie van tek­sten die zijn opgenomen in de offi­cieel goedgekeurde bij­bel. De tek­sten die daar­buiten vallen zijn apoc­ryphal.

Wat vind jij?