Cadeau vs. kado

Als je iemand voor zijn ver­jaardag een pre­sen­t­je geeft, is dat dan een “cadeau” of een “kado”? Bei­de spellin­gen komen in het wild voor, maar zijn ze ook alle­bei cor­rect? En zo nee, welke heeft dan de voorkeur en waarom?

Waar hebben we het over?

Soms ontstaat na ver­loop van tijd van een woord een tweede, alter­natieve spelling. Ook als die al is inge­burg­erd, is het nog maar de vraag of bei­de schri­jfwi­jzen dan als een “juiste spelling” gelden.

Betekenis en gebruik

 • Cadeau is de cor­recte spelling voor het syn­on­iem voor “geschenk”.
 • Kado is een alter­natieve spelling voor cadeau, die vroeger als “toege­lat­en spelling” werd gedoogd, maar die nu offi­cieel geldt als incorrect.

Voorbeelden

 • Heb je al een cadeau voor Hen­riëtte gekocht?
 • Ook met een klein cadeaut­je kan je iemand heel gelukkig maken.
 • Met name in reclame­tek­sten zie je dat ‘cadeau’ nog wel eens als ‘kado’ wordt gespeld, omdat dat kor­ter is.

Even opletten

In het Groene Boek­je (de offi­ciële woor­den­li­jst van de Ned­er­landse taal) van 1954 werd van zo’n 12.000 woor­den niet alleen de meer klassieke schri­jfwi­jze opgenomen als “voorkeur­spelling”, maar ook een mod­erne, vereen­voudigde “toege­lat­en spelling”. Vanaf toen gold­en cadeau en kado bei­de als accept­abel, zij het dat cadeau de voorkeur had.

Andere voor­beelden van een duo-spelling in de cat­e­gorie c‑of‑k waren: insect-insekt, prod­uct-pro­dukt en complot-komplot.

Vanaf het Groene Boek­je van 1995 is deze tweesporen­spelling weer opge­heven en geldt er maar één ver­sie als cor­rect. In dit geval is dat de spelling cadeau, en die geldt dus al meer dan 20 jaar als de enige echte.

Weetje

In som­mige gevallen is in 1995 juist gekozen om de k‑spelling als norm te hanteren, zoals bij kroket (en niet “cro­quet”), kopie (en niet “copie”) en elek­trisch (in plaats van “elec­trisch”)

5 gedachtes over “Cadeau vs. kado”

 1. Het Groene Boek­je kan soms hand­ig zijn, maar wat is ‘offi­cieel’? Ver­plicht voor iedereen is het in ieder geval niet en vaak is het ‘Witte Boek­je’ fraaier.

  1. Dank voor je reac­tie, gnjager. De vraag wat een ‘offi­ciële’ spelling is, is inder­daad een ver­haal apart. Maar als er in het Ned­er­landse taal­ge­bied één spelling is die aanspraak kan mak­en op die titel, dan is het wel de spelling die door de Taalu­nie is gepub­liceerd. Die is immers voor een deel van het taal­ge­bruik (namelijk over­heid en onder­wi­js) verplicht.

   Daarmee is natu­urlijk nog niet gezegd dat de ‘offi­ciële’ spelling ook de ‘beste’ spelling is (wat dat ook betekent). Zo bli­jf ik het woord ‘gedachtewis­sel­ing’ (zon­der tussen‑n) een beet­je vreemd vin­den, al is dat de voorgeschreven schri­jfwi­jze. In het geval van cadeau-kado neemt het Witte Boek­je ‘kado’ wél op, zij het met de aan­teken­ing dat het ‘informeel’ is.

 2. Dank voor je reactie.
  Tja, zo bli­jf ík ‘offi­cieel’ in dit ver­band vreemd vin­den, omdat de Taalu­nie geen enkele bevoegdheid heeft. Sterk­er nog, zij zaait meer ver­war­ring dan hou­vast. Maar het gebruik is inmid­dels helaas onuitroeibaar.

 3. Onder de kop “Even oplet­ten”, in de tweede alin­ea staat “prod­uct – prod­uct”. Ik veron­der­s­tel dat dat moet zijn “prod­uct – pro­dukt”. Beet­je flauw miss­chien maar ik dacht “even opletten”… :)

Wat vind jij?