De ene Bowie is de andere niet

Rond 1796 werd er in de Verenigde Stat­en een jonget­je geboren dat de geschiede­nis in zou gaan als een geduchte vechters­baas, pio­nier in het Wilde West­en, rev­o­lu­tion­air sol­daat en naamgev­er van zow­el een jachtmes als een rockster.

James Bowie (1796-1836)
James Bowie (1796−1836)

Hij werd nog geen 40 jaar oud, maar was al een lev­ende leg­ende ten tijde van zijn dood. Zijn naam was Bowie. James Bowie. Roep­naam Jim.

Hij groei­de op in de staat Louisiana, waar hij werk­te als spec­u­lant in onroerend goed. Dit was in de tijd dat het West­en van de VS nog echt Wild was – met veel sto­ere man­nen en weinig gezag in een gebied dat volop betwist werd tussen de oor­spronke­lijke bewon­ers (“indi­a­nen”), kolonis­ten van Europese komaf (kers­verse “Amerika­nen”, want het land had zich nog maar 20 jaar daar­voor onafhanke­lijk verk­laard van het Britse rijk) en Spaanssprek­ende zuider­bu­ren uit het poli­tiek en mil­i­tair machtige Mexico.

Gevecht op de zandbank

Jim Bowie was 31 toen hij zijn faam als Echte Ker­el ves­tigde in een al snel roem­rucht gevecht op een zand­bank bij de riv­i­er de Mis­sis­sip­pi: de Sand­bar Fight. Wat een duel tussen twee andere man­nen had moeten zijn mondde uit in een grote vecht­par­tij. Bowie liep daar­bij zow­el een messteek als een schot­wond op, maar wist daar­na toch nog een tegen­stander met een groot mes te vermoorden.

Zo’n mes staat nu bek­end als een bowiemes: met een vast lem­met, kort heft, kleine pareer­stang en een omhoog krul­lende, tweesni­j­dende punt. Wie een Ram­bo-film gezien heeft, weet hoe een bowiemes eruitziet.

Bowiemes
Sylvester Stal­lone met bowiemes

De ontstaans­geschiede­nis van het bowiemes is niet hele­maal duidelijk, maar het kan zijn dat dit steek­wapen spe­ci­aal voor Jim Bowie is ont­wor­pen, miss­chien zelfs door zijn broer Rezin.

Hoe dan ook, na de Sand­bar Fight werd het Bowies han­delsmerk en droeg hij er alti­jd een bij zich.

De Alamo

Snel door­spoe­len naar het einde van Bowies lev­en. Hij vond de dood bij de Slag om de Alamo in 1836, een cru­ciale gebeurte­nis in de Tex­aanse Rev­o­lu­tie. Texas was toen nog een provin­cie van Mex­i­co, en de Engelssprek­ende kolonis­ten daar (die “Tex­i­a­nen” genoemd wer­den) wilden zich afschei­den van het cen­traal gezag.

De Alamo
De Alamo (1854)

De Alamo was een katholiek missiehuis dat de onafhanke­lijkhei­dsstri­jders als fort gebruik­ten nadat een nabij gele­den gar­ni­zoen door de oprukkende Mex­i­caanse troepen over­mees­terd was. Een van de twee com­man­dan­ten ter plekke was… Kolonel Jim Bowie.

De ongeveer hon­derd Tex­i­a­nen die zich daar ver­schansten hield­en twee weken stand tegen een intens beleg, maar wer­den daar­na ver­sla­gen en tot op de laat­ste man door het Mex­i­caanse leg­er gedood. Inclusief Bowie.

De slag om de Alamo werd al snel leg­en­darisch en geldt als een keer­punt in het con­flict. De Tex­i­a­nen wilden zich revancheren voor deze ned­er­laag en nog in 1836 riepen ze de onafhanke­lijke Repub­liek Texas uit, die zich in 1845 voegde bij de Verenigde Staten.

widmark bowie
Richard Wid­mark ® als Jim Bowie

Dit ver­haal is vele malen verteld in boeken, films en tv-series. Maar de bek­end­ste ver­sie is miss­chien wel The Alamo, de film uit 1960 met John Wayne als de Amerikaanse volk­sheld Davy Crock­ett en Richard Wid­mark als Jim Bowie.

En laat nou net deze film een sleutel­rol spe­len in de rest van dit verhaal.

Londen

David Jones
David Jones

In 1947 werd in Lon­den een jonget­je geboren dat de geschiede­nis in zou gaan als een van de grote vernieuw­ers in de pop­u­laire muziek. Hij werd 69 jaar oud en was een lev­ende leg­ende ten tijde van zijn dood. Zijn naam was Jones, David Jones. Maar jij kent hem onder een andere naam.

Jones werd vol­wassen in de roerige jaren zes­tig en vond zijn roeping in de muziek. Hij zat in een band­je en droomde van een lev­en als zanger. Hij had alleen een klein prob­leem: er was al een pop­muzikant met de naam Davy Jones, bij de nieuwe band The Monkees.

David Jones had een zwak voor de Amerikaanse pop­u­laire cul­tu­ur en films. Hij kende de film The Alamo en herk­ende zich in de rol van – je raadt het al – de rebel Jim Bowie. Op zijn 18e besloot hij dat zijn werk, zijn car­rière, zijn lev­en in het teken zouden staan van cre­atieve rebel­lie – weg van de mid­den­klasse waarin hij opge­groeid was, weg van de muzikale main­stream, weg van alles wat voor­spel­baar en gewoon­t­jes was. “David Bowie” was geboren.

Het einde

Gis­teren bereik­te ons het nieuws dat Bowie is overleden. Na 18 maan­den weer­stand te hebben gebo­den tegen het beleg van lev­erkanker, vond hij op 11 jan­u­ari 2016 zijn eigen Alamo. De geniale non-con­formist die zijn eigen naam koos en zijn eigen koers voer, alti­jd scherp en veelz­i­jdig als een bowiemes, is niet meer.

David Bowie
David Bowie

Bowie voegt zich in het rijt­je Groten die in geen genre te vat­ten zijn en wier lev­enswerk één grote onafhanke­lijkhei­dsverk­lar­ing is.

Hij deed zijn naam eer aan. RIP David Bowie.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties