"" vs. “”

Het hangt een beet­je af van het let­ter­type, maar als je goed kijkt, zie je het meteen. In de ene hoek van de ring staat een sym­bool met twee korte, rechte, ver­ti­cale streep­jes, zwevend ter hoogte van de bovenkant van een hoofdlet­ter. In de andere hoek staan twee leestekens die ook zweven, maar die daar­naast een beet­je “krullen” of schuin staan en iets toelopen – de een naar boven, de ander naar bene­den. Wie wint?

Waar hebben we het over?

Er is geen toets voor een aan­hal­ing­steken op je toet­sen­bord. Wel voor het "-teken. Maar veel tek­stver­w­erk­ers (waaron­der Word) kun­nen dat volau­toma­tisch omzetten in een echt aan­hal­ing­steken.

Betekenis en gebruik

 • is een sym­bool dat onder andere gebruikt wordt om een inch (lengtemaat) of sec­onde (tijd­saan­duid­ing) aan te geven.
 • en zijn dubbele aan­hal­ing­stekens, waarmee je aan kan geven dat iets een citaat is, iro­nisch gebruikt wordt, een titel is, een onge­bruike­lijke term is of een bij­naam is.

Voorbeelden

 • The aver­age Amer­i­can man mea­sures in at about 5'9" (176 cm).
 • 4'33" (pro­nounced “Four min­utes, thir­ty-three sec­onds”) is a three-move­ment com­po­si­tion by exper­i­men­tal com­pos­er John Cage.
 • Dick Solomon said, “I’m gor­geous!”
 • The anti-vac­cine move­ment has many “experts” giv­ing real­ly bad health­care advice.
 • I haven’t read “Lit­tle Dor­rit” yet.
 • Do you know what a “belfie” is?
 • US Pres­i­dent Dwight Eisen­how­er was affec­tion­ate­ly called “Ike”.

Even opletten

Alle voor­beelden hier­boven staan in het Amerikaans-Engels. Want daar geven ze de voorkeur aan dubbele aan­hal­ing­stekens (“”) en gebruiken ze enkele aan­hal­ing­stekens (‘’) voor een citaat in een ander citaat. De Bit­ten doen dat pre­cies ander­som.

 • Hen­ry said, “If I ever hear Peg­gy say ‘Hiya cow­boy’ again, I’m afraid I’ll say some­thing nasty.” [Amerikaans-Engels]
 • Hen­ry said, ‘If I ever hear Peg­gy say “Hiya cow­boy” again, I’m afraid I’ll say some­thing nasty.’ [Brits-Engels]

Weetje

In het Ned­er­lands wor­den dubbele en enkele aan­hal­ing­stekens door elka­ar gebruikt, maar voor ver­schil­lende din­gen. Dubbele zijn voor let­ter­lijke citat­en, enkele voor de rest.

In het Engels bestaat dat onder­scheid niet: je gebruikt óf dubbele óf enkele aan­hal­ing­stekens, en stapt alleen over op de andere vorm als je een niveau dieper gaat. Zoals bij een iro­nis­che term in een citaat. Of een bij­naam in een citaat in een citaat.

Let op! In dat laat­ste geval (drie niveaus) ga je weer terug naar de eerste vorm. Je wis­selt bei­de aan­hal­ing­stekens dus af afhanke­lijk van hoeveel “lagen” je hanteert. Kijk maar:

 • Peg­gy said, “Hen­ry was so nasty to me the oth­er day. He yelled, ‘If I ever hear you say “Hiya cow­boy” again, I’ll send you a belfie!’ I’m sure he was try­ing to insult me, but I don’t know what a ‘belfie’ is, so I couldn’t care less.”

Wat vind jij?