Taaldiensten

Wel­sprek­end­heid. Het is een woord dat een beet­je oud­er­wets klinkt. Maar toch is het hele­maal van deze tijd. Want een goede tekst heeft de kracht om te over­tu­igen en te bek­li­jven, om ideeën glans te geven.

Dat zeg ik met over­tuig­ing. Want in een wereld waarin de tek­sten om ons heen steeds kor­ter, vluchtiger en onbeduiden­der lijken te wor­den, geloof ik vol­mondig in de kracht van een goed verhaal.

Even voorstellen

Ik ben Har­man Hoetink en ik houd van ver­halen. Omdat ik houd van mensen en van het leven.

Mijn filosofie is simpel:

Elke tekst is een ver­haal, en elk ver­haal ver­di­ent het om goed verteld te worden.

En daarom schri­jf, her­schri­jf en redi­geer ik tek­sten in het Ned­er­lands en Engels. Dat zijn bijvoor­beeld jaarver­sla­gen, brochures, boeken, web­sites, brieven, adver­ten­ties, fact­sheets, speech­es en essays – en zelfs, heel soms, een enkel liefdesgedicht.

Ambacht

Mensen zijn ver­bon­den door de ver­halen die ze vertellen. Dat geldt voor ons alle­maal – als per­soon, als groep, als merk of als organisatie.

De opdracht­gev­ers waar ik voor werk zijn dan ook heel divers, van indi­vidu tot multi­na­tion­al. Maar mijn echte klant, vind ik, is alti­jd het ver­haal zelf. Want als een ver­haal blij wordt, dan is degene die het aan­draagt en uit­draagt ook blij. En het ligt lang niet alti­jd voor de hand hoe een ver­haal zich het best laat vertellen.

Hoe zorg je ervoor dat je tekst helder is, pret­tig lees­baar, beknopt en toch volledig? Hoe schri­jf je een tekst die zijn lez­ers aanspreekt en recht doet aan zijn bood­schap? Dat is mijn ambacht: om cre­atief, bevlo­gen en tre­fzek­er de woor­den vin­den die passen bij elk verhaal.

Dus ver­tel me jouw ver­haal; ik help je graag om het nog beter te vertellen.